Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

§1. Postanowienia Ogólne
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fostertravel.pl Sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach zawierania umów ubezpieczenia podróżnego z Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.
 • Wszelkie osoby mające wolę zawarcia umowy ubezpieczenia podróżnego za pośrednictwem Fostertravel.pl Sp. z.o.o. zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, OWU oraz do wyrażenia zgody na ich obowiązywanie.
 • Niniejszy Regulamin oraz OWU udostępniane są nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej http://fostertravel.pl w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 • Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu http://fostertravel.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024 x 768 pi i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja min. 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura.
 • Operatorem środków porozumiewania się na odległość świadczącym usługi na rzecz Fostertravel.pl Sp. z o.o. Jest: UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
§2. Definicje

Poniższym określeniom nadaje się następujące znaczenie:

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca korzystający z Serwisu lub z telefonicznego COK klientów Fostertravel.pl w imieniu swoim lub Ubezpieczonego;
 • Ubezpieczony - osoba, której życie, zdrowie lub mienie jest objęte ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia;
 • Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://fostertravel.pl prowadzony przez Fostertravel.pl, poprzez który Użytkownik może zapoznać się z OWU, wyliczyć składkę oraz zawrzeć Umowę ubezpieczenia;
 • COK - telefoniczne centrum obsługi klientów Fostertravel.pl dostępne pod telefonami: 22 451 00 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -21, w sobotę 10-14 i w niedzielę 12 – 18.
 • Fostertravel.pl - Fostertravel.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 15; 00-131 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000279954, NIP 5252399530, wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł;
 • Ubezpieczyciel - Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, działający w Polsce poprzez Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000320749, posiadający NIP 1080006955;
 • OWU - ogólne warunki ubezpieczenia podróży dla Klientów Fostertravel.pl Sp. z o.o. dostępne w Serwisie, będące integralną częścią Umowy oraz regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, w tym prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób realizacji świadczenia przez Ubezpieczyciela. Dokument ten udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 • Umowa – umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Fostertravel.pl, na podstawie której Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty składki, a Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swojej działalności spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w Umowie wypadku.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący zawierania Umów ubezpieczenia poprzez Fostertravel.pl;
 • Polisa - dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, wypełniony przez Użytkownika w Serwisie lub poprzez COK, o dane niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia: imię, nazwisko, datę urodzenia Ubezpieczonego.
§ 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Fostertravel.pl świadczy usługi drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenia jego środowiska.
 • Użytkownika obowiązuje zakaz umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, a korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może się odbywać jedynie w zgodzie z Regulaminem i przepisami prawa.
 • Poza niebezpieczeństwem nieuprawnionego dostępu osób trzecich do komputera Użytkownika nie istnieją nadzwyczajne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 • Z Serwisu oraz COK w przypadku osób fizycznych, celem zawarcia Umowy mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Połączenie z Serwisem odbywa się na koszt Użytkownika, według cennika operatora usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Użytkownik. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, niż składka ubezpieczeniowa lub dodatkowe opłaty bankowe tytułem płatności kartami lub dokonywanych przelewów za składki.
 • Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https.
§ 4. Zasady zawierania umów ubezpieczenia
 • Zawieranie Umowy ubezpieczenia może nastąpić poprzez COK lub Serwis. W każdym z przypadków Użytkownik ma możliwość zawarcia samej Umowy lub Umowy wraz z rezerwacją usługi turystycznej w Fostertravel.pl.
 • Do zawarcia Umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Ubezpieczycielem dochodzi z dniem wpłynięcia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, o ile płatność ta wpłynęła w terminie związania Ubezpieczyciela ofertą, po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Wniosku za pośrednictwem Serwisu lub COK. W przypadku wysłania Wniosku bez opłacenia składki lub też opłacenia składki po ustaniu ważności oferty, nie dochodzi do zawarcia Umowy. Użytkownik może jednak ponownie złożyć Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie:
  • Regulaminu,
  • OWU,
  • Wniosku Użytkownika,
  • Kalkulacji składki otrzymanej przy pomocy Serwisu lub od konsultanta COK.
 • Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres wskazany we Wniosku i Polisie, nie dłuższy niż 365 dni.
 • O ile Umowa jest zawierana poprzez Serwis wraz z rezerwacją usługi turystycznej:
  • Przed wypełnieniem i wysłaniem Wniosku oraz opłaceniem składki Użytkownik winien:
   • zapoznać się z treścią Regulaminu, którego treść dostępna jest w Serwisie.
   • zapoznać się z treścią OWU, które są dostępne w Serwisie.
   • zapoznać się z wysokością składki ubezpieczeniowej przy pomocy umieszczonego w Serwisie kalkulatora. Chcąc uzyskać kalkulację składki Użytkownik wskazuje: okres imprezy turystycznej będącej jednocześnie okresem ubezpieczenia; liczbę uczestników imprezy turystycznej będącą jednocześnie liczbą Ubezpieczonych; kierunek wyjazdu (destynację) będący jednocześnie zakresem terytorialnym ubezpieczenia. Wartość składki wyliczona przy pomocy kalkulatora stanowi ofertę Ubezpieczyciela w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pod warunkiem niezwłocznego potwierdzania otrzymania oferty, wiąże ona Ubezpieczyciela do daty oznaczonej jako termin płatności składki. Po tym terminie składka nie może być opłacona, a oferta przestaje wiązać. Przyjęcie oferty i zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika Wniosku o zawarcie Umowy i opłacenie składki zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   • Po opłaceniu składki, Polisa jest wystawiana przez Ubezpieczyciela i przekazywana Użytkownikowi w formacie PDF poprzez e-mail.
 • O ile Umowa jest zawierana poprzez Serwis bez rezerwacji usługi turystycznej:
  • Użytkownik w Serwisie, w obszarze „Ubezpieczenia” będzie miał możliwość zapoznania się z Regulaminem, OWU i uzyskania wszelkich informacji na temat ubezpieczeń podróżnych oferowanych przez Ubezpieczyciela poprzez Serwis,
  • Przed wypełnieniem i wysłaniem Wniosku oraz opłaceniem składki Użytkownik winien:
   • zapoznać się z treścią Regulaminu, którego treść dostępna jest w Serwisie .
   • zapoznać się z treścią OWU, które są dostępne w Serwisie.
   • zapoznać się z wysokością składki ubezpieczeniowej przy pomocy umieszczonego w Serwisie kalkulatora składki. Chcąc uzyskać kalkulację składki Użytkownik - przy pomocy kalkulatora składki - wskazuje opcję ubezpieczenia, zakres terytorialny ubezpieczenia, okres ubezpieczenia i liczbę Ubezpieczonych lub cenę imprezy turystycznej. Wartość składki wyliczona przy pomocy kalkulatora składki stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pod warunkiem niezwłocznego potwierdzania otrzymania oferty, wiąże ona Ubezpieczyciela do daty oznaczonej jako termin płatności składki. Po tym terminie składka nie może być opłacona, a oferta przestaje wiązać. Przyjęcie oferty i zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika Wniosku o zawarcie Umowy i opłacenie składki zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Po opłaceniu składki, Polisa jest wystawiana przez Ubezpieczyciela i przekazywana Użytkownikowi w formacie PDF poprzez e-mail.
 • O ile Umowa jest zawierana poprzez COK:
  • Celem zawarcia Umowy Użytkownik podczas rozmowy z pracownikiem COK będzie zobowiązany do złożenia ustnego Wniosku o zawarcie Umowy, podania opcji Umowy, zakresu terytorialnego, okresu ubezpieczenia, liczby i danych Ubezpieczonych, wskazania swojego adresu e-mail.
  • Użytkownik otrzyma podczas rozmowy z pracownikiem COK informacje na temat wysokości składki oraz ogólnych warunków Umowy.
  • Niezwłocznie po rozmowie z pracownikiem COK, Użytkownik otrzyma na adres mailowy informacje o wysokości oraz o sposobie płatności składki wraz z linkiem do OWU i Regulaminu.
  • Użytkownik będzie zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i OWU.
  • Użytkownik będzie zobowiązany do dokonania płatności tytułem składki Umowy w sposób i wysokościach wskazanych w informacji otrzymanej w mailu,
  • Otrzymana przez Użytkownika wysokość składki stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
  • Ubezpieczyciel jest związany ofertą zawarcia Umowy do daty oznaczonej jako termin płatności składki. Składka nie może być opłacona, a oferta staje się nieważna i przestaje wiązać Ubezpieczyciela po terminie płatności. Przyjęcie oferty przez Użytkownika i zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej i przesłanie go pocztą na adres Fostertravel.pl Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2 lok. 15 00-131 Warszawa lub w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy na stronie https://fostertravel.pl/kontakt lub podczas rozmowy telefonicznej z COK pod numerem: 22 451 00 00 i opłacenie składki zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika COK w mailu,
  • Po opłaceniu składki, Polisa jest wystawiana przez Ubezpieczyciela i przekazywana Użytkownikowi w formacie PDF poprzez e-mail jako potwierdzenie zawarcia Umowy.
 • W czasie trwania Umowy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie.Ś
§ 5 Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników i Ubezpieczonych podanych we Wniosku jest Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, który będzie przetwarzał dane w celu realizacji Umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
 • Fostertravel.pl będzie również przetwarzał dane w celu realizacji Umowy to jest przekazaniu ich Ubezpieczycielowi.
 • Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 • Użytkownik, przed wskazaniem danych osobowych innych osób Ubezpieczonych – w przypadku zawierania umowy na cudzy rachunek, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczycielowi.
§ 6 Odstąpienie od Umowy
 • W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia na odległość, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni liczonym od dnia wystawienia Polisy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, w ramach której Ubezpieczyciel rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Konsumenta przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej Umowy, Konsument będzie zobowiązany do zapłaty części składki ubezpieczeniowej należnej za każdy dzień udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysyłane przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela na adres: Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysyłane na adres Fostertravel.pl.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje dotyczące działalności Ubezpieczyciela w ramach zawartych Umów można składać pisemnie na adres e-mail: quality@ipa.com.pl lub pisemnie na adres Ubezpieczyciela: Dział jakości Inter Parter Assistance Polska SA Oddział w Polsce Ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, wskazanie umowy której dotyczy (lub opis sytuacji związanej z jej zawarciem), e-mail, adres do doręczeń, określenie żądań.
 • Ubezpieczyciel poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Ubezpieczyciela lub od daty otrzymania niezbędnych danych, informacji lub dokumentów, o które zwracał się do Użytkownika. Przy czym jeżeli do rozpatrzenia zgłoszenia wymagane jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich, termin ten może ulec wydłużeniu do momentu uzyskania niezbędnych informacji.
 • Ponadto skargi można wnosić do:
  • Rzecznika Ubezpieczonych;
  • Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów;
§ 8 Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w Serwisie i obowiązuje od dnia 26.08.2015 r.
 • Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fostertravel.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Użytkowników jak i zawarte Umowy przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane wedle dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a OWU, pierwszeństwo mają OWU, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących zawarcia i prawa odstąpienia od Umowy ubezpieczenia.