Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Afrykański Express

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 62348/37

Słonecznie

23°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Afrykański Express
Zdjecie: 1 z 52
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 19.10.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 19.10.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
6 dni
19.10.2021 - 26.10.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
6 dni
(19.10 - 26.10.2021)
Zmień
19 października 2021
(wtorek)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
wto 19.10.2021  
Warszawa - Durban
 
wto 26.10.2021  
Johannesburg - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium VIP

443,68
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
11 198
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

11 198,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
RPA
Opis
Durban – St. Lucia – Eswatini (Swaziland) – Park Krugera – Trasa Panoramiczna – Johannesburg – Soweto – Pretoria Dzień 1. Wylot. Odprawa indywidualna na lotnisku w Warszawie, w hali odlotó w. Przelot lotem rejsowym na trasie Warszawa-Durban (z przesiadką ).Dzień 2. Durban.  Przylot do Durbanu i spotkanie z lokalnym przedstawicielem na lotnisku. To tu w 1497 roku, w przeddzień Boż ego Narodzenia, dotarł Vasco Da Gamma. Dlatego też nadał tej okolicy nazwę Natal (narodzenie) uż ywaną do dzisiaj. Samo miasto, nazywane wcześ niej Port Natal, w 1835 roku zmienił o nazwę na Durban od nazwiska brytyjskiego gubernatora kolonii Przylą dkowej, Benjamina D’ Urbana. W Durbanie na lotnisku bę dzie na nas czekał polskoję zyczny pilot. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg i kolacja w hotelu w Durbanie.Dzień 3. Durban – U’ Shaka Marine World – St. Lucia (280 km, ok. 3, 5 godz. drogi).  Po ś niadaniu przejazd przez centrum Durbanu. Zobaczymy z zewną trz historyczne budynki ratusza, poczty, są du , teatru i olbrzymiego centrum kongresowego, zaprojektowanego przez biuro inż. Zakrzewskiego. Przejeż dż amy przez sł ynne wybrzeż e Oceanu zwane „ zł otą milą ” , bę dą cą kiedyś najpopularniejszą destynacją wypoczynkową dla turystó w. Mię dzy rzę dem wielopię trowych hoteli a oceanem powstał kompleks basenó w, place zabaw dla dzieci, kolejka linowa, restauracje i dyskoteki. Na zakoń czeniu promenady, tuż przed wejś ciem do gł ó wnego basenu portowego, znajduje się nowoczesny park wodny U’ Shaka. Zwiedzamy ciekawe akwarium (bez delfinarium) stworzone wokó ł wraku statku, z któ rego przez okna oglą da się bajecznie kolorowy ś wiat raf koralowych oceanu indyjskiego. Są tu niemal wszystkie gatunki ryb od najwię kszych rekinó w i pł aszczek, poprzez ż ó ł wie, kraby, langusty, do maleń kich krewetek i wielobarwnych bezkrę gowcó w. Z kompleksu  U’ Shaka objeż dż amy baseny portowe najwię kszego portu przeł adunkowego RPA  z imponują cym klubem jachtowym. Okoł o poł udnia wyjeż dż amy z Durbanu wzdł uż wybrzeż a Oceanu Indyjskiego do rezerwatu St. Lucia, gdzie odbywamy rejs statkiem po wodach St. Lucii zamieszkał ych przez duż ą liczbę hipopotamó w, krokodyli i wiele gatunkó w ptakó w. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w pobliż u miejscowoś ci St. Lucia.Dzień 4. St. Lucia – Eswatini (Swaziland) – Park Krugera (ok. 600 km, ok. 7 godz. drogi + postó j)  Wcześ nie rano obieramy najkró tszą , a jednocześ nie najbardziej malowniczą trasę do Parku Krugera, droga wiedzie przez Eswatini – ostatnie na ś wiecie absolutystyczne kró lestwo. Zmieniona nazwa (dawniej Swaziland) oznacza w ję zyku Suazi „ kraj ludu Suazi”. Gł ó wną atrakcją tego maleń kiego, liczą cego ponad 1, 4 mln mieszkań có w pań stwa, jest urokliwa dolina Ezulwini Valley, w któ rej poł oż ona jest stolica Mbabane i kilka oś rodkó w wypoczynkowych z najciekawszym kolonialnym hotelem Royal Swazi, otoczonym rozległ ymi polami golfowymi.  Zatrzymujemy się w wiosce plemienia Suazi, aby zapoznać się z lokalną kulturą. Nastę pnie powró t do RPA. Obiadokolacja i nocleg w hotelu przy Parku Krugera.Dzień 5. Safari w Parku Krugera (200 km)  Okoł o godz. 06.30 w otwartych samochodach terenowych rozpoczynamy safari w Parku Krugera. W jednym z obozó w zatrzymamy się na ś niadanie obejmują ce suchy prowiant. Zwiedzany przez nas rezerwat jest najwię kszym parkiem narodowym Afryki Poł udniowej. Rozcią ga się na przestrzeni 352 km od rzeki Limpopo na pó ł nocy do Rzeki Krokodylej na poł udniu, a jego powierzchnia wynosi 20 tys. km2. Zidentyfikowano tutaj ponad 500 gatunkó w ptakó w i 147 gatunkó w ssakó w. To najbardziej uniwersalny rezerwat afrykań ski, któ ry skupia prawie wszystkie gatunki zwierzą t na tym kontynencie. Przy odrobinie szczę ś cia zwiedzają cym udaje się zobaczyć któ reś ze zwierzą t z „ Wielkiej pią tki” , któ rą tworzą : sł oń , lew, nosoroż ec, lampart i bawó ł. Po safari obiadokolacja i nocleg w hotelu przy Parku Krugera.Dzień 6. Panorama Route – Kanion rzeki Blyde – Johannesburg (490 km, ok. 5 godz. drogi + postoje)  Po ś niadaniu wyjazd na jedną z najpię kniejszych tras krajobrazowych w Poł udniowej Afryce: "Panorama Route" w Gó rach Smoczych. Obejrzymy wspaniał e krajobrazy gó rskie tej krawę dzi pł askowyż u afrykań skiego. Zobaczymy Okno Boga - "God's Window"- któ re zawdzię cza swoją nazwę bezkresnym widokom na rozcią gają cą się poniż ej (ok. 900 m) ró wninę tzw. Lowveld, przechodzą cą przez Park Krugera aż do Mozambiku. Potem kró tka sesja fotograficzna przy jednym z licznych wodospadó w. Nastę pnie przejeż dż amy do "Bourke's Luck Potholes”. Są to spektakularne, wyrzeź bione w skale przez wodę cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde. Obejrzymy jeden z najgł ę bszych kanionó w na ś wiecie, spektakularny “ Blyde River Canyon” oraz "Three Rondavels" - trzy szczyty gó rskie uformowane w kształ cie okrą gł ych chat plemienia Xhosa. Wczesnym popoł udniem rozpoczynamy podró ż do Johannesburga przez miasteczko Lydenburg: jedno z najstarszych w tym regionie, zał oż one w 1850 r, gdzie znajduje się kopalnia i huta chromu. Po drodze zobaczymy ró wnież gó rską miejscowoś ć wypoczynkową : Dullstrom, poł oż oną na wysokoś ci ponad 2000 m n.p.m., otoczoną atrakcyjnymi jeziorkami, znanymi z hodowli i poł owó w pstrą gó w. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Johannesburgu.Dzień 7. Johannesburg – Soweto – Pretoria (ok. 200 km)  Rano wyruszamy na przedmieś cia Johannesburga do prywatnego rezerwatu lwó w: Lion Park. Z bliskiej odległ oś ci obejrzymy kilka rodzin lwó w, gepardy, likaony oraz rzadko spotykane gatunki antylop. Po kró tkim safari przerwa na zdję cia i zabawę z mał ymi lwią tkami, a takż e karmienie oswojonych ż yraf. Po spotkaniu z lwami udajemy się do Soweto – wielomilionowej dzielnicy, zamieszkał ej wył ą cznie przez miejscową ludnoś ć. Przejedziemy obok jednego z najwię kszych szpitali na poł udniowej pó ł kuli – Baragwanath, po drodze zobaczymy uniwersytet i osiedla domó w mieszkalnych. Miniemy też dom należ ą cy do Nelsona Mandeli, w któ rym obecnie znajduje się mał e muzeum pierwszego prezydenta RPA, wybranego w wolnych wyborach w 1994 roku.Po Soweto odwiedzamy Johannesburg – legendarne Zł ote Miasto (Egoli). To najwię ksze miasto w RPA, a zarazem gł ó wny oś rodek przemysł owy i kulturalny Afryki Poł udniowej. W Johannesburgu przejedziemy przez historyczne centrum z najstarszymi budynkami kolonialnymi (koniec XIX, począ tek XX wieku), któ re pamię tają począ tek gorą czki zł ota sprzed 135 lat: Rada Miejska w ś wietnie zachowanym stylu Edwardian, Rand Lords Club, budynki Gieł dy i spacer po sł ynnej Hollard Street, gdzie mieszczą się historyczne siedziby dyrekcji najwię kszych firm kopalnianych w RPA.W drodze do Pretorii wizyta w hurtowni afrykań skiej sztuki ludowej (zamknię ta w niedziele), gdzie w bardzo atrakcyjnych cenach moż na zakupić dobrej jakoś ci rzeź by, maski, biż uterię , diamenty, skó ry dzikich zwierzą t z certyfikatami i moż liwoś cią wysył ki do Polski. W Pretorii przejdziemy obok najważ niejszych budynkó w historycznego centrum miasta: Dom Krugera, Budynki Opery i Teatru, Church Square, Pał ac Sprawiedliwoś ci, Ratusz oraz Budynki Unii Afrykań skiej poł oż one na wzgó rzu i otoczone malowniczymi ogrodami. Po poł udniu transfer na lotnisko. Wieczorem wylot do Polski.Dzień 8. Przylot do Warszawy.

UWAGA : istnieje moż liwoś ć przedł uż enia programu o pobyt nad Wodospadami Wiktorii lub zwiedzaniu Kapsztadu i Przylą dka Dobrej Nadziei. Zapytaj sprzedawcę o szczegó ł y (tel. 804 289 220) lub kliknij i sprawdź https://www.eccotravel.eu/rpa/
Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia
Cena zawieraprzelot na trasie Polska - Durban - Johannesburg - Polska z przesiadkamiopł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNWzakwaterowanie na 5 nocy w standardzie 3*-4*ś niadania i obiadokolacjetransport klimatyzowanym autobusem lub mikrobusemzwiedzanie wg programuobsł ugę polskiego pilota
Dodatkowo płatne
obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok.  US$ 370 (opł ata przyjmowana tylko w dolarach) na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczkidopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczymzwyczajowe napiwki prywatnekoszty uzyskania wizy (jeś li obowią zuje dla obywateli RP)dopł ata do pokoju jednoosobowegodopł ata do opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowanamiejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu
w ję z. polskim
Informacje wizowe
WIZA, WJAZD I POBYTObywatele RP mają cy paszporty zwykł e mogą wjeż dż ać bez wiz i przebywać na terytorium Republiki Poł udniowej Afryki (RPA) jednorazowo do 30 dni. Przy wjeź dzie wymagany okres waż noś ci paszportu to co najmniej 3 miesią ce.Od 24 listopada 2015 r. w RPA obowią zują nowe przepisy paszportowe, zgodnie z któ rymi przy wjeź dzie do tego kraju są akceptowane wył ą cznie dokumenty podró ż y posiadają ce cechy umoż liwiają ce ich odczytanie w skanerze paszportowym (Machine Readable Passports). W przypadku zaistnienia „ sytuacji nadzwyczajnych” wł adze poł udniowoafrykań skie dopuszczają posł ugiwanie się przez cudzoziemca tymczasowym dokumentem podró ż y w celu wjazdu lub opuszczenia terytorium Republiki Poł udniowej Afryki i powrotu do kraju zamieszkania.Osoby udają ce się do RPA na pobyt dł uż szy lub w celu podję cia pracy muszą mieć wizę , któ rą moż na uzyskać w każ dej placó wce dyplomatyczno-konsularnej RPA za granicą. Na przejś ciach granicznych RPA wizy nie są wydawane. Przy wjeź dzie wymagany okres waż noś ci paszportu powinien być dł uż szy od okresu waż noś ci wizy co najmniej o 3 miesią ce. Przekraczają c granicę , należ y okazać bilet powrotny. Nie ma obowią zku udokumentowania okreś lonej kwoty pienię dzy na każ dy dzień pobytu, ale przy ubieganiu się o wizę oraz przy wjeź dzie moż e być wymagane okazanie zaproszenia lub rezerwacji hotelowej. W paszporcie muszą znajdować się co najmniej dwie strony przeznaczone na wizy, cał kowicie wolne od wszelkich stempli, wiz itp. Brak wolnych stron w paszporcie powoduje odmowę wjazdu do RPA i bezwarunkowy powró t pasaż era do miejsca, z któ rego rozpoczą ł podró ż. Samowolne przedł uż enie pobytu ponad okres waż noś ci wizy powoduje wstemplowanie do paszportu zakazu wjazdu do RPA odpowiednio na rok, dwa lub pię ć lat.1 czerwca 2015 roku weszł y w ż ycie nowe przepisy dotyczą ce podró ż owania mał oletnich do RPA. W przypadku mał oletniego dziecka podró ż ują cego z/do RPA z obojgiem rodzicó w, konieczne jest posiadanie oryginał u aktu urodzenia dziecka lub jego poś wiadczonej przez notariusza kopii wraz z jego tł umaczeniem na ję zyk angielski.W przypadku podró ż y mał oletniego dziecka z/do RPA z jednym z rodzicó w, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podró ż dziecka. Dokument musi być przetł umaczony na ję zyk angielski oraz mieć formę affidavit poś wiadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w RPA), bą dź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest waż na przez 3 miesią ce od daty sporzą dzenia dokumentu.Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podró ż z mał oletnim dzieckiem jest moż liwe jedynie w przypadku posiadania wył ą cznej wł adzy rodzicielskiej (do okazania konieczny bę dzie przetł umaczony na ję zyk angielski prawomocny wyrok Są du w tej sprawie) lub ś mierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetł umaczony na ję zyk angielski).Okazanie w/w dokumentó w jest wymagane w punktach granicznych RPA oraz na lotniskach tranzytowych mają cych bezpoś rednie poł ą czenie z RPA. Osoba nie posiadają ca wymaganych dokumentó w nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokł ad samolotu lecą cego do RPA.Polacy nie potrzebują wizy do Swazilandu, potrzebny jest jedynie waż ny paszport. Przewodnik ma listę osó b z imieniem i nazwiskiem,   numerami paszportó w i data waż noś ci. Każ dy z uczestnikó w osobiś cie pokazuje swó j paszport wedł ug listy. Na granicy raczej nie ma kolejek, a  procedura jest zwykle szybka (ok. 20min przy grupie do 15-20 osó b). To kraj ś ró dlą dowy, graniczy tylko z RPA i nie jest to w praktyce suwerenny kraj, jak np. Mozambik czy Zimbabwe, dlatego administracja na granicy jest minimalna i jej przekroczenie to tylko formalnoś ć.
UWAGA : Wyjazd z RPA do kraju oś ciennego (np. Namibia, Mozambik, Lesotho, Botswana, itd.), a nastę pnie powró t do RPA, jest wliczany przez tutejsze wł adze imigracyjne w okres 30 dni bezwizowego pobytu cudzoziemca w RPA i nie spowoduje uzyskania w ten sposó b kolejnych 30 bezwizowych dni pobytu w RPA.
UWAGA !!! Wymagane jest przesł anie danych paszportowych w momencie rezerwacji lub najpó ź niej na 30 dni przed wylotem, z uwagi na koniecznoś ć potwierdzenia usł ug w RPA. W przypadku nieuzupeł nienia danych w terminie organizator zastrzega moż liwoś ć odwoł ania wyjazdu.Aktualne informacje:  http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/republika_poludniowej_afryki
Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed podróżą w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Durban

04.10.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
23° C Słonecznie
Bezchmurnie
16° C Bezchmurnie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 16 km/h
05.10.2021 (wtorek)
Słonecznie
22° C Słonecznie
Lekka mżawka
17° C Lekka mżawka
Wilgotność 72 %
Wiatr: 17 km/h
06.10.2021 (środa)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 19 km/h
07.10.2021 (czwartek)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 62 %
Wiatr: 19 km/h
08.10.2021 (piątek)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Miejscowo lekki deszcz
18° C Miejscowo lekki deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 19 km/h
09.10.2021 (sobota)
Pochmurno
23° C Pochmurno
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 16 km/h
10.10.2021 (niedziela)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 16 km/h
11.10.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 60 %
Wiatr: 19 km/h
12.10.2021 (wtorek)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Bezchmurnie
18° C Bezchmurnie
Wilgotność 71 %
Wiatr: 19 km/h
13.10.2021 (środa)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 19 km/h
14.10.2021 (czwartek)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Bezchmurnie
16° C Bezchmurnie
Wilgotność 57 %
Wiatr: 15 km/h
15.10.2021 (piątek)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 19 km/h
16.10.2021 (sobota)
Lekkie zachmurzenie
23° C Lekkie zachmurzenie
Miejscowo przelotny deszcz
17° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 18 km/h
17.10.2021 (niedziela)
Słonecznie
21° C Słonecznie
Umiarkowany deszcz
17° C Umiarkowany deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 20 km/h
18.10.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
16° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień wylotu
19.10.2021 (wtorek)
Słonecznie
23° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 67 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień 2
20.10.2021 (środa)
Słonecznie
23° C Słonecznie
Bezchmurnie
16° C Bezchmurnie
Wilgotność 71 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień 3
21.10.2021 (czwartek)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 21 km/h
Dzień 4
22.10.2021 (piątek)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 64 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 5
23.10.2021 (sobota)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 6
24.10.2021 (niedziela)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Bezchmurnie
16° C Bezchmurnie
Wilgotność 65 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień powrotu
25.10.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
23° C Słonecznie
Bezchmurnie
18° C Bezchmurnie
Wilgotność 72 %
Wiatr: 17 km/h
26.10.2021 (wtorek)
Lekki przelotny deszcz
24° C Lekki przelotny deszcz
Miejscowo mżawka
17° C Miejscowo mżawka
Wilgotność 74 %
Wiatr: 17 km/h
27.10.2021 (środa)
Słonecznie
24° C Słonecznie
Bezchmurnie
16° C Bezchmurnie
Wilgotność 73 %
Wiatr: 21 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Lekka mżawka
18° C Lekka mżawka
Wilgotność 73 %
Wiatr: 17 km/h
29.10.2021 (piątek)
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Lekka mżawka
16° C Lekka mżawka
Wilgotność 70 %
Wiatr: 21 km/h
30.10.2021 (sobota)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Bezchmurnie
18° C Bezchmurnie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 14 km/h
31.10.2021 (niedziela)
Lekka mżawka
23° C Lekka mżawka
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 75 %
Wiatr: 18 km/h
01.11.2021 (poniedziałek)
Lekki przelotny deszcz
24° C Lekki przelotny deszcz
Lekki deszcz
17° C Lekki deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 18 km/h
02.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
17° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 61 %
Wiatr: 18 km/h
03.11.2021 (środa)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
16° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 19 km/h
04.11.2021 (czwartek)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
18° C Bezchmurnie
Wilgotność 62 %
Wiatr: 18 km/h
05.11.2021 (piątek)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 17 km/h
06.11.2021 (sobota)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Mgliście
18° C Mgliście
Wilgotność 73 %
Wiatr: 17 km/h
07.11.2021 (niedziela)
Słonecznie
25° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
18° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 19 km/h
08.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
17° C Bezchmurnie
Wilgotność 60 %
Wiatr: 19 km/h
09.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
26° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
18° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 16 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Johannesburg

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
26 26 25 23 20 18 18 21 25 26 26 26
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
26 °
26 °
25 °
23 °
20 °
18 °
18 °
21 °
25 °
26 °
26 °
26 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
14 14 13 10 6 3 3 5 9 11 12 14
Temperatura w nocy (°C)
14 °
14 °
13 °
10 °
6 °
3 °
3 °
5 °
9 °
11 °
12 °
14 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 12
 • 13
 • 16
 • 20
 • 26
 • 27
 • 30
 • 28
 • 25
 • 16
 • 12
 • 10
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 12
 • 13
 • 16
 • 20
 • 26
 • 27
 • 30
 • 28
 • 25
 • 16
 • 12
 • 10
Średnie
opady (mm)
 • 128
 • 144
 • 102
 • 40
 • 25
 • 12
 • 4
 • 14
 • 20
 • 79
 • 99
 • 151
Średnieopady (mm)
 • 128
 • 144
 • 102
 • 40
 • 25
 • 12
 • 4
 • 14
 • 20
 • 79
 • 99
 • 151
Ilość dni
deszczowych
 • 19
 • 15
 • 15
 • 10
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 5
 • 15
 • 18
 • 21
Ilość dnideszczowych
 • 19
 • 15
 • 15
 • 10
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 5
 • 15
 • 18
 • 21