Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Bogactwa Omanu

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 103106/37

Słonecznie

30°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Bogactwa Omanu
Zdjecie: 1 z 30
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 11.11.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 11.11.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
8 dni
11.11.2021 - 19.11.2021
śniadania (BB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
8 dni
(11.11 - 19.11.2021)
Zmień
11 listopada 2021
(czwartek)
Zmień
BB
(śniadania)
Zmień

Podróż z:
czw 11.11.2021  
Warszawa - Muscat
 
pią 19.11.2021  
Muscat - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium VIP

499,14
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
10 898
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

10 898,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Oma
Opis
MASKAT - SUR - MISFAT AL-ABRIYEEN - NIZWA - MASKATDzień 1. Wylot do MaskatuDzień 2. Maskat - Wadi Al-Arbeieen - Bimmah Sinkhole.Przylot do Maskatu. Na począ tek udamy się nad tamę Wadi Dhiygah, najwię kszy zbiornik wody w Omanie liczą cy 75 m wysokoś ci i ponad 400 m szerokoś ci. Choć wybija się na tle naturalnego krajobrazu jako zdobycz inż ynierii, pozostaje zacisznym miejscem, gdzie spotkać moż na omań skie rodziny, któ re spacerują lub robią piknik. Warto zobaczyć schodkową konstrukcję , z któ rej woda spł ywa do oś miokilometrowego jeziora poś rodku pustyni. Stamtą d ruszymy do Wadi Al-Arbeieen, rozległ ej doliny w gó rach, prawie nietknię tej przez czł owieka. Zachwyca zielenią , skał ami i sekretnymi wodospadami. Moż na zaż yć ką pieli w naturalnych basenach, przy czym radzimy zaopatrzyć się w wodoodporne obuwie. Przerwa na lunch (posił ek we wł asnym zakresie). Nastę pnie nadmorską drogą udamy się do Bimmah Sinkhole, skalnego zapadliska wypeł nionego wodą. Lokalni mieszkań cy twierdzą , ż e powstał o ono na skutek spadają cej gwiazdy. Przejazd do hotelu, nocleg w Wadi.Dzień 3. Tiwi - Wadi Shab - Sur.Ś niadanie. Wyjazd do Tiwi, mał ej wsi, gdzie cumuje flota ł odzi wykonanych z wł ó kna szklanego. To też idealne miejsce na spokojną przechadzkę w ciszy, a przynajmniej w nasł uchiwaniu, co przyniesie echo w dolinie. Dalej przejdziemy do Wadi Shab, zajmie nam to 40-60 min. Tam odkryjemy potok wody spadają cy do jaskini i naturalne gó rskie baseny, w któ rych moż na zaż ywać ką pieli i nurkować. Kolejny kierunek to Sur, wizyta w Dhow Factory, gdzie budowane są Dauy, tradycyjne arabskie statki ż aglowe. Choć przez ostatnie sto lat popyt na nie spadł , nadal moż na przyjrzeć się , jak są konstruowane w tradycyjny sposó b. Sur to też przypuszczalnie dom legendarnego ż eglarza Sindbada. Pó ź niej czeka nas podró ż do Ras Al-had/ Ras Al-Jinz. Obiadokolacja we wł asnym zakresie. Zakwaterowanie w hotelu w Al-hadr, nastę pnie wyjazd do ż ó ł wiego rezerwatu – począ tek wizyty o 20:30 lub w momencie, gdy ż ó ł wie wyjdą na plaż ę.Dzień 4. Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands.Ś niadanie. Wyjeż dż amy do Wadi Bani Khalid, suchej formy dolinnej, któ ra w porze deszczowej napeł nia się wodą. To miejsce uwielbiane zaró wno przez Omań czykó w, jak i turystó w. Bliskoś ć natury, niewielkie wodospady, któ re moż na wykorzystać jako bicze wodne, a sama woda zdaje się nieraz cieplejsza od powietrza. Do tego rybki, któ re podpł ywają i zbierają z nas martwy naskó rek, to prawie jak naturalne spa! Gdyby komuś był o mał o atrakcji, moż e poskakać do wody albo wejś ć do jaskini za wodospadem. Nastę pnie udamy się do obozu na pustyni w Wahiba Sands, to pustkowie lub, jak kto woli – zł oty ocean. Tylko my i zachó d sł oń ca, a o poranku wschó d, gdyż ś pimy w obozie Bidiyah Desert Camp. Ponoć pustynia Wahiba Sands najpię kniej wyglą da o wschodzie sł oń ca, gdy moż na dostrzec fakturę piasku i cienie wydm.Dzień 5. Bahla - Wadi Ghul - Jebel Shams.Ś niadanie,   opuszczamy pustynię , udajemy się do Bahli, gdzie znajduje się Jibreen Castle, najpię kniejszy zamek w Omanie zbudowany w XVII w. Ma trzy pię tra i dwie wież e. Mieś ci w sobie sale przyję ć , salę są dową , biblioteki i sale lekcyjne. Moż na poczuć się jak wyją tkowy goś ć , podziwiają c luksus i pię kne zdobienia. Nastę pnie zrobimy przystanek na Wadi Ghul, gdzie mieś ci się drugi najwię kszy kanion na ś wiecie, liczy 8 kilometró w dł ugoś ci, a pionowo opada na 1000 metró w. Widok jest zupeł nie nieziemski! Nastę pnie jedziemy do Jebel Shams, gdzie zostaniemy zakwaterowani i dalej pó jdziemy oglą dać Wielki Kanion.Dzień 6. Al-Hamra - Misfat Al-Abriyeen - Birkat Al-Mouz - Falaj.Ś niadanie. Wyjazd do starych wiosek w Al-Hamra i Misfat Al-Abriyeen, któ re leż ą u podnó ż a Jebel Shams najwię kszej gó ry w kraju. Region ten sł ynie z systemó w irygacyjnych afladż , czyli nawadniają cych kanał ó w, z któ rych ok. 75% jest wykorzystywane do dzisiaj. W duż ym stopniu warunkują rolnictwo w kraju i niewą tpliwie wpisał y się w tutejszy krajobraz. Odwiedzimy wieś Birkat Al-Mouz, czyli dosł ownie Bananowe Jeziorko, gdzie znajdują się pię kne ruiny, a takż e niezliczona iloś ć palm, miasto jest niemalż e zalane nimi. Stamtą d trafimy do Falaj, któ re takż e sł ynie z systemó w afladż. Po zwiedzaniu kontynuujemy podró ż do Al-Jabal Al-Akhdar, zakwaterowanie w hotelu.Dzień 7. Al-Jabal Al-Akhdar - Nizwa.Ś niadanie. Zwiedzamy Al-Jabal Al-Akhdar, gdzie jest chł odniejszy, gó rski klimat. Luksusowy oś rodek w gó rach daje ś wietny widok na majestatyczny kanion. Na miejscu znajduje się też spa, gdzie m.in. odprawiany jest oczyszczają cy ciał o rytuał hammam. Oś rodek oferuje najwię kszy przepych Omanu w najbardziej naturalnych warunkach i przy zapierają cych dech w piersi widokach. Dalej pojedziemy do Nizwy, tam znajduje się m.in. fort, któ rego budowa gł ó wnej czę ś ci trwał a ponad 12 lat. Bojowa twierdza peł na jest puł apek, wież yczek, tajnych szybó w, fał szywych drzwi i oszustw architektonicznych. Do tego Nizwa oferuje wiele lokalnych przysmakó w, wysoko rozwinię te rzemiosł o artystyczne i Nizwa Grand Mall, tj. duż ą galerię handlową. Zakwaterowanie w hotelu w Nizwie.Dzień 8. Nizwasouq - Hatt - Bald Sayt - Wadi Bani Awf - AinA'Thawwarah.Ś niadanie, nastę pnie udamy się na rynek bydł a w Nizwasouq, gdzie w pią tki odbywają się licytacje kró w, kó z, wyrobó w rzemieś lniczych i innych dó br. Rynek to takż e ś wietne miejsce, by podpatrzeć , jak powstaje Omani Halwa, sł odki przysmak. Dalej ruszamy na gó rską drogę , któ rą przejedziemy przez Hatt, wioskę któ rą Omań czycy czę sto wybierają na swoje wakacje. Bald Sayt, któ re zachwyca swoją malowniczoś cią i Wadi Bani Awf, czyli wszystko co najlepsze w omań skich gó rach i pię kna off roadowa trasa. Przerwa na lunch (posił ek we wł asnym zakresie). Zobaczymy Nakhal Fort się gają cy czasó w przedislamskich, stworzony do obrony przed arabskimi plemionami oraz wodospad w AinA'Thawwarah. Powró t do Maskatu i zakwaterowanie w hotelu.Dzień 9. Maskat.Ś niadanie. Zrobimy dł uż szą wycieczkę po mieś cie, by odwiedzić Wielki Meczet Suł tana Qaboosa, któ ry stanowi duż y wyją tek w mieś cie ukrywają cym przepych. Jest jednym z najwspanialszych na ś wiecie meczetó w, do jego budowy zuż yto 300 tys. ton piaskowca indyjskiego. Minarety wysokie na 45 m i zł ote ż yrandole wykoń czone kryształ kami, ogromny rę cznie tkany dywan, któ ry powstawał przez 4 lata. Obiekt ten robi na zwiedzają cych ogromne wraż enie. Dalej Kró lewski Teatr Operowy otwarty w 2011 roku, któ ry mieś ci na czerwono-zł otej widowni 1100 osó b. Poł oż ony jest przy parku o powierzchni 80 hektaró w. Pó ź niej udamy się do starej czę ś ci miasta, gdzie znajdują się targowiska i pchle targi. Zobaczymy z zewną trz pał ac suł tań ski, zajdziemy do mieszczą cych się w portach Al-Jalali i Al-Mirani fortó w. Transfer na lotnisko w Maskacie. Wylot do Polski.
Świadczenia
Cena zawieraprzelot z przesiadką na trasie Polska - Maskat - Polska, opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW, zakwaterowanie w hotelu 3*** , 1 noc w obozowisku na pustyni, ś niadania, lokalny transport klimatyzowanymi autokarami lub minibusami, serwis polskoję zycznego przedstawiciela podczas zwiedzania.
Dodatkowo płatne
obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 215 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki, dopł aty do pokoju jednoosobowego, albo do tań szej opcji podró ż ują cy samotnie (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana, lunche podczas wycieczek - ok. 20 USD za lunch/os. - nieobowią zkowe, pł atne na miejscu pilotowi, kolacje podczas wycieczek - ok. 20 USD za kolacje/os. - nieobowią zkowe, pł atne na miejscu pilotowi, miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu
w ję zyku polskim
Informacje wizowe
Wizy - OmanWymagane są promesy wizowe, któ re obywatele polscy mogą otrzymać w Polsce w cenie 5 OMR (55 PLN/os.), promesa waż na do 10 dni. organizator poś redniczy w uzyskaniu promesy w cenie 100 PLN/od osoby za poś rednictwo. Wymagany paszport waż ny min. 6 miesię cy od wyjazdu z Omanu, 1 zdję cie paszportowe oraz posiadanie biletu powrotnego. Należ y zostawić w paszporcie cał ą wolną stronę.
Wniosek 
W zwią zku z koniecznoś cią zapewnienia promesy wizowej do Omanu przed wylotem, należ y przesł ać skan paszportu (strona ze zdję ciem) oraz zdję cie (jpg) - w kolorze, w duż ej rozdzielczoś ci, najpó ź niej na 14 dni przed wylotem. Dokumenty należ y przesł ać za poś rednictwem formularza.
Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wycieczką w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Maskat

27.10.2021 (środa)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 39 %
Wiatr: 14 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 40 %
Wiatr: 12 km/h
29.10.2021 (piątek)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 40 %
Wiatr: 13 km/h
30.10.2021 (sobota)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 43 %
Wiatr: 14 km/h
31.10.2021 (niedziela)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 14 km/h
01.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 47 %
Wiatr: 14 km/h
02.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 45 %
Wiatr: 13 km/h
03.11.2021 (środa)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
25° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 15 km/h
04.11.2021 (czwartek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 43 %
Wiatr: 12 km/h
05.11.2021 (piątek)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 43 %
Wiatr: 13 km/h
06.11.2021 (sobota)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
25° C Bezchmurnie
Wilgotność 43 %
Wiatr: 14 km/h
07.11.2021 (niedziela)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 14 km/h
08.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
24° C Bezchmurnie
Wilgotność 47 %
Wiatr: 16 km/h
09.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 15 km/h
10.11.2021 (środa)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień wylotu
11.11.2021 (czwartek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień 2
12.11.2021 (piątek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 44 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 3
13.11.2021 (sobota)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 45 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 4
14.11.2021 (niedziela)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 45 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 5
15.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 44 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 6
16.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 44 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 7
17.11.2021 (środa)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 47 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień 8
18.11.2021 (czwartek)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 15 km/h
Dzień powrotu
19.11.2021 (piątek)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 13 km/h
20.11.2021 (sobota)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 46 %
Wiatr: 12 km/h
21.11.2021 (niedziela)
Słonecznie
30° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 12 km/h
22.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 12 km/h
23.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 11 km/h
24.11.2021 (środa)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 13 km/h
25.11.2021 (czwartek)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 13 km/h
26.11.2021 (piątek)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 50 %
Wiatr: 13 km/h
27.11.2021 (sobota)
Słonecznie
29° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 48 %
Wiatr: 12 km/h
28.11.2021 (niedziela)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 15 km/h
29.11.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 53 %
Wiatr: 14 km/h
30.11.2021 (wtorek)
Słonecznie
28° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 47 %
Wiatr: 11 km/h
01.12.2021 (środa)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 52 %
Wiatr: 14 km/h
02.12.2021 (czwartek)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 52 %
Wiatr: 14 km/h
03.12.2021 (piątek)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
23° C Bezchmurnie
Wilgotność 52 %
Wiatr: 15 km/h
04.12.2021 (sobota)
Słonecznie
27° C Słonecznie
Bezchmurnie
22° C Bezchmurnie
Wilgotność 50 %
Wiatr: 15 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Maskat

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
25 27 29 34 39 40 38 36 35 35 30 27
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
25 °
27 °
29 °
34 °
39 °
40 °
38 °
36 °
35 °
35 °
30 °
27 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
17 17 20 24 28 30 29 28 26 24 20 18
Temperatura w nocy (°C)
17 °
17 °
20 °
24 °
28 °
30 °
29 °
28 °
26 °
24 °
20 °
18 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 25
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
 • 29
 • 30
 • 30
 • 29
 • 30
 • 28
 • 28
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 25
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
 • 29
 • 30
 • 30
 • 29
 • 30
 • 28
 • 28
Średnie
opady (mm)
 • 17
 • 19
 • 32
 • 30
 • 3
 • 15
 • 7
 • 13
 • 12
 • 1
 • 3
 • 23
Średnieopady (mm)
 • 17
 • 19
 • 32
 • 30
 • 3
 • 15
 • 7
 • 13
 • 12
 • 1
 • 3
 • 23
Ilość dni
deszczowych
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
Ilość dnideszczowych
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3