Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Sri Lanka - Perły Cejlonu

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 4871/37

Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz

31°C Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Sri Lanka - Perły Cejlonu
Zdjecie: 1 z 24
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Polecamy tę ofertę:
 • Hotel przeceniony o 10%
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 26.05.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 26.05.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
6 dni
26.05.2021 - 03.06.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
6 dni
(26.05 - 03.06.2021)
Zmień
26 maja 2021
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śro 26.05.2021  
Warszawa - Colombo
 
czw 03.06.2021  
Colombo - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

323,82
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
8 998
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

8 998,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Sri Lanka
Oferta
​ Mał a, urocza, niezwykle ró ż norodna wyspa o wielu nazwach - Cejlon, Sri Lanka, zwana "Ł zą Indii", "Olś niewają cą Wyspą " - przycią ga wieloma atrakcjami. Któ ż nie sł yszał o cejloń skiej herbacie? Autentyczną i  najsmaczniejszą moż na kosztować tylko w Nuwara Eliya. A spektakularny widok Skał y Lwa w Sigiriya i pozostał oś ci wyją tkowego pał acu poł oż onego na jej szczycie? Sł awne freski "niebiań skich dziewic", czy wyją tkowa skalna ś wią tynia w Dambulli? To tylko niektó re z ś wiatowej klasy atrakcji Sri Lanki, jakich nie moż na przegapić. Te wszystkie cuda w naszym programie, okraszone wypoczynkiem na plaż y w wersji 2-tygodniowej. A moż e by tak kró tki wypad na romantyczne Malediwy?
Opis
KOLOMBO - DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - KANDY- NUWARA ELIYA

Dzień 1. Warszawa - Kolombo. Wylot z lotniska Chopina do Kolombo.Dzień 2. Kolombo - Dambulla. Przylot do Kolombo. Przejazd do hoteluw okolicach Dambulla/ Habarana, zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek po trudach podró ż y. Wieczorem kolacja i nocleg.

Dzień 3. Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla. Po ś niadaniu przejazd do Sigiriya i wejś cie na "skał ę lwa", na szczycie któ rej w pią tym wieku naszej ery stał a forteca. U podnó ż a twierdza opasana był a fosą , wał em obronnym i ogrodami. Po drodze na szczyt widać pozostał oś ci sł ynnej galerii 500 freskó w pó ł nagich kobiet - "niebiań skich dziewic". W dalszej czę ś ci dnia zwiedzanie Polonnaruwa. Zbudowana na przeł omie XI i XII wieku Polonnaruwa był a niegdyś stolicą Sri Lanki. Zwiedzanie ruin pał acu kró lewskiego, sali audiencyjnej i skalnej ś wią tyni Gal Viharaya z kamiennymi rzeź bami Buddy w postaci stoją cej, siedzą cej i leż ą cej. Ponadto Lotus Bath, posą g kró la Parakrambahu i sztuczny zbiornik wodny Parakrama Samudraya. W programie ró wnież hinduska Ś wią tynia Shivy, kolista ś wią tynia Watadage oraz waż ą ca 25 ton kamienna księ ga Galpotha z cejloń skimi inskrypcjami pochwalnymi. Na zakoń czenie ś wią tynia Kiri Vehera i pozostał oś ci ś wią tyni "Zę ba Buddy", któ ra ze wzglę du na przechowywane tu niegdyś relikwie (zą b Buddy) do dziś stanowi ś wię te miejsce. Kolacja i nocleg.Dzień 4. Dambulla. Po ś niadaniu zwiedzanie skalnej ś wią tyni Dambulla pochodzą cej z I w. p.n.e., uznawanej za najbardziej imponują cą na Sri Lance. Kompleks pię ciu grot z ponad 2000 m² malowideł przedstawia ponad 150 wizerunkó w Buddy. Najwię kszy z nich został wyryty w skale i mierzy 14 metró w. Po poł udniu, dla chę tnych safari (dodatkowo pł atne- ok 50 usd/os) na terenie Parku Narodowego Minneriya, w któ rym podczas przejazdu jeepem moż na zobaczyć okazy fauny i flory wilgotnego lasu ró wnikowego i terenó w suchych. W lesie bambusowym moż na natkną ć się na sł onie i obserwować je z bliskiej odległ oś ci. Wieczorem powró t do hotelu, kolacja i nocleg.Dzień 5. Dambulla - Matale - Kandy. Po ś niadaniu w hotelu przejazd do Kandy przez Matale z wizytą na plantacji przypraw oraz w manufakturze batiku. Kandy to ostatnia stolica kró ló w lankijskich, któ ra do dziś uosabia ich splendor i wielkoś ć. Przejazd nieopodal sztucznego jeziora zbudowanego w XVIII wieku przez kró la Sriwickaramarajasingha II, do ś wią tyni Sri Dalada Maligawe. Znajduje się tu najcenniejsza relikwia Sri Lanki - Zą b Buddy. Zwiedzanie ś wią tyni, nastę pnie przejazd na popoł udniowe widowisko folklorystyczne, podczas któ rego poznamy tań ce i ludową muzykę Sri Lanki. Nocleg i kolacja w hotelu w Kandy.Dzień 6. Kandy - Pinnawala - Peradeniya - Kandy. Po ś niadaniu przejazd do Pinnawala. Znajduje się tu sierociniec sł oni, gdzie moż na obserwować stado tych majestatycznych ssakó w. Nastę pnie wizyta w ogrodzie botanicznym w Peradeniya, gdzie na 147 akrach powierzchni moż na podziwiać bogactwo flory Cejlonu. Noclegi kolacja w hotelu w Kandy.Dzień 7. Kandy - Nuwara Eliya. Po ś niadaniu wyjazd do Nuwara Eliya. Ten gó rski kurort znany jest z orzeź wiają cego mikroklimatu i produkcji herbaty. W okolicy znajduje się najwyż szy szczyt wyspy - Pidurutalagala, któ ry mierzy ponad 2500 m n.p.m. Nocleg i kolacja w hotelu w Nuwara Eliya.
Dzień 8. Nuwara Eliya - Kitulgala - Kolombo.
Po ś niadaniu przejazd do miasteczka Kitulgala nad rzeką Kelani, gdzie krę cono sł ynny oskarowy film "Most na rzece Kwai"( w programie rafting na rzece). Nastę pnie przejazd do Kolombo, zakoń czenie programu i wylot do Polski.Terminy oparte na locie bezpoś rednim LO ( wyloty od 11 listopada 2020 do 10 marca 2021) - wylot do Polski nastę puje dnia nastę pnego rano. Podró ż ni mają zapewniony noclego w okolicy Kolombo.Osoby wydluż ają ce pobyt na Sri Lance udadzą sie do wybranego hotelu na wypoczynek i plaż owanie.
Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia
WCena zawieraprzelot na trasie Polska - Kolombo - Polska z przesiadkami, opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW, zakwaterowanie w hotelach 3 ***  w pokojach dwuosobowych z ł azienką , ś niadania i obiadokolacje, lokalny transport klimatyzowanymi autokarami lub minibusami, zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu do zwiedzanych obiektó w), polskoję zyczną obsł ugę
Cena nie zawiera
dopł aty do pokoju jednoosobowego, albo do tań szej opcji podró ż ują cy samotnie (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana, obowią zkowej opł aty za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł ugę lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 230 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki, kosztu wizy lankijskiej.wycieczek fakultatywnychmiejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).Chyba ż e pozostał e postanowienia umowy stanowią inaczej.
Obsługa na miejscu
Polskoję zyczna obsł uga podczas czę sci objazdowej na Sri Lance. W przypadku wakacj ł ą czonych z Malediwami - angloję zyczna obsł uga na Malediwach
Informacje wizowe
Wizy
​ Wł adze Sri Lanki zaprzestał y wydawania wiz wjazdowych na lotnisku w Colombo. Obecnie istnieje obowią zek wyrobienia wizy poprzez  system online.Wł adze Sri Lanki wprowadził y bezpł atne wizy turystyczne dla obywateli Polski (polski paszport) w okresie pobytu od 26.02.2020 do 30.04.2020. Maksymalna dł ugoś ć pobytu do 30 dni.  Wizę moż na uzyskać za poś rednictwem strony internetowej www.eta.gov.lk - w cenie 35 USD/os.
organizator nie poś redniczy w uzyskaniu wiz wjazdowych na Sri Lankę.Należ y posiadać paszport waż ny 6 miesię cy od daty powrotu.Malediwy -  Dla pobytó w turystycznych obowią zują wizy, wydawane bezpł atnie na okres do 30 dni na lotnisku przylotowym. Dokumenty wymagane do uzyskania wizy turystycznej: paszport, bilet powrotny, rezerwacja hotelu oraz ś wiadectwo szczepienia przeciwkoko ż ó ł tej febrze, jeż eli przybywa się z obszaru obecnoś ci tej choroby zakaź nej.
Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem w wybranym kierunku.

Zdjęcia lokalizacji (1)

Sri lanka

Prognozowana pogoda w Kolombo

11.05.2021 (wtorek)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 17 km/h
12.05.2021 (środa)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 18 km/h
13.05.2021 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
32° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 19 km/h
14.05.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Pochmurno
27° C Pochmurno
Wilgotność 70 %
Wiatr: 19 km/h
15.05.2021 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 19 km/h
16.05.2021 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
33° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 18 km/h
17.05.2021 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 18 km/h
18.05.2021 (wtorek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 70 %
Wiatr: 18 km/h
19.05.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Pochmurno
27° C Pochmurno
Wilgotność 72 %
Wiatr: 20 km/h
20.05.2021 (czwartek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 21 km/h
21.05.2021 (piątek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 21 km/h
22.05.2021 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 21 km/h
23.05.2021 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 23 km/h
24.05.2021 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 22 km/h
25.05.2021 (wtorek)
Lekki przelotny deszcz
31° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 21 km/h
Dzień wylotu
26.05.2021 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
28° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 70 %
Wiatr: 20 km/h
Dzień 2
27.05.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 22 km/h
Dzień 3
28.05.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 72 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 4
29.05.2021 (sobota)
Miejscowo lekki deszcz z możliwą burzą
32° C Miejscowo lekki deszcz z...
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 21 km/h
Dzień 5
30.05.2021 (niedziela)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 75 %
Wiatr: 20 km/h
Dzień 6
31.05.2021 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 73 %
Wiatr: 20 km/h
Dzień 7
01.06.2021 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień powrotu
02.06.2021 (środa)
Lekki przelotny deszcz
31° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 19 km/h
03.06.2021 (czwartek)
Lekki przelotny deszcz
31° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 19 km/h
04.06.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 75 %
Wiatr: 19 km/h
05.06.2021 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 76 %
Wiatr: 21 km/h
06.06.2021 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 21 km/h
07.06.2021 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 75 %
Wiatr: 21 km/h
08.06.2021 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Przelotny ulewny deszcz
27° C Przelotny ulewny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 20 km/h
09.06.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 75 %
Wiatr: 21 km/h
10.06.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 75 %
Wiatr: 20 km/h
11.06.2021 (piątek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 76 %
Wiatr: 21 km/h
12.06.2021 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 77 %
Wiatr: 21 km/h
13.06.2021 (niedziela)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 19 km/h
14.06.2021 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 75 %
Wiatr: 19 km/h
15.06.2021 (wtorek)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 18 km/h
16.06.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 18 km/h
17.06.2021 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 73 %
Wiatr: 20 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Kolombo

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
32 33 33 32 32 31 30 30 31 30 31 31
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
32 °
33 °
33 °
32 °
32 °
31 °
30 °
30 °
31 °
30 °
31 °
31 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
22 23 24 25 26 26 26 26 25 24 24 23
Temperatura w nocy (°C)
22 °
23 °
24 °
25 °
26 °
26 °
26 °
26 °
25 °
24 °
24 °
23 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 24
 • 24
 • 23
 • 16
 • 15
 • 16
 • 20
 • 22
 • 17
 • 12
 • 14
 • 21
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 24
 • 24
 • 23
 • 16
 • 15
 • 16
 • 20
 • 22
 • 17
 • 12
 • 14
 • 21
Średnie
opady (mm)
 • 34
 • 52
 • 69
 • 174
 • 195
 • 102
 • 75
 • 68
 • 113
 • 303
 • 248
 • 76
Średnieopady (mm)
 • 34
 • 52
 • 69
 • 174
 • 195
 • 102
 • 75
 • 68
 • 113
 • 303
 • 248
 • 76
Ilość dni
deszczowych
 • 7
 • 4
 • 8
 • 14
 • 16
 • 14
 • 11
 • 9
 • 13
 • 19
 • 16
 • 10
Ilość dnideszczowych
 • 7
 • 4
 • 8
 • 14
 • 16
 • 14
 • 11
 • 9
 • 13
 • 19
 • 16
 • 10