Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Rajska Tajlandia - zakwaterowanie 3*

Wypoczynek + zwiedzanie

Kod oferty: FTR 4873/37

Słonecznie

32°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Rajska Tajlandia - zakwaterowanie 3*
Zdjecie: 1 z 26
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 05.10.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 05.10.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
10 dni
05.10.2021 - 16.10.2021
śniadania (BB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
10 dni
(05.10 - 16.10.2021)
Zmień
05 października 2021
(wtorek)
Zmień
BB
(śniadania)
Zmień

Podróż z:
wto 05.10.2021  
Warszawa - Bangkok
 
sob 16.10.2021  
Bangkok - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

431,76
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
10 580
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

10 580,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Tajlandia
Opis
BANGKOK - KANCHANABURI - PATTAYA - KOH CHANG

Dzień 1. Warszawa - Bangkok. Wylot z Warszawy.

Dzień 2. Bangkok. Przylot do Bangkoku i rozpoczę cie programu. Transfer do hotelu, spotkanie informacyjne.Wieczorem proponujemy opcjonalnie dla Pań stwa ekskluzywną kolację na statku spacerowym po rzece Chao Phraya (ok.1700 THB/os, ok 46 EUR/os) Po rejsie powró t do hotelu, a chę tni mogą zostać w centrum na spacer po ulicy Pat Pong, gdzie koncentruje się ż ycie nocne Bangkoku.

Dzień 3. Bangkok. Po ś niadaniu czeka nas wycieczka, podczas któ rej zapoznamy się z najważ niejszymi zabytkami stolicy Tajlandii, znanymi, jako "Klejnoty Bangkoku". Są to przede wszystkim obiekty sakralne, takie jak sł ynna z olbrzymiego posą gu zł otego Buddy ś wią tynia Wat Traimit. W olbrzymim kompleksie ś wią tynnym Wat Phra Kheo bę dziemy podziwiać niezwykł ą statuę Szmaragdowego Buddy. Nastę pnie skierujemy się w stronę Wielkiego Pał acu, któ ry od lat zachwyca turystó w swoją architekturą. Naszej uwadze nie umknie ró wnież Wat Po - najstarsza buddyjska ś wią tynia kró lewska w Bangkoku, któ ra sł ynie z ogromnego posą gu leż ą cego Buddy. Po zwiedzeniu ś wią tyń odbę dzie się rejs ł odzią dł ugo rufową po rzece Chao Phraya oraz po sieci kanał ó w prawobrzeż nej czę ś ci miasta. Z perspektywy pokł adu miasto i ż ycie jego mieszkań có w prezentuje się bardzo egzotycznie. Po wielu atrakcjach zwiedzania odpoczniemy w najwię kszej fabryce wyrobó w jubilerskich w Bangkoku. Obejrzymy kró tki film po polsku o tajskim przemyś le jubilerskim, po czym zapoznamy się z procesem tworzenia gotowych wyrobó w i zrelaksujemy się przy kawie w przytulnej kawiarni. Nastę pnie powró t do hotelu lub przejazd do jednego z kompleksó w handlowych Bangkoku. Jako atrakcję wieczornej czę ś ci dnia proponujemy Pań stwu kolacje w restauracji na 78-ym pię trze w najwyż szym budynku Bangkoku (cena ok   1400THB/os, ok 38 EUR), ską d roztacza się niesamowita panorama na cala metropolię
Dzień 4. Bangkok - Kanchanaburi. Tego dnia czeka nas wycieczka za miasto - celem wyprawy bę dzie dolina Rzeka Kwai w prowincji Kanchanaburi. Po dniu spę dzonym w atmosferze wielkomiejskiej, pobyt wś ró d niezwykł ej i wcią ż dzikiej przyrody z pewnoś cią bę dzie dla Pań stwa mił ym wytchnieniem. Wś ró d przewidywanych atrakcji znajdzie się wizyta na plantacji palm kokosowych, a takż e na targu wodnym Damnoen Saduak, gdzie bę dą Pań stwo mieli moż liwoś ć sami potargować się z pokł adu ł ó dki. Odwiedzimy takż e Kró lewskie Centrum Rę kodzieł a Tajskiego, w któ rym tajscy artyś ci wytwarzają niezwykł e przedmioty z drewna tekowego. Nastę pnie udamy się w okolice rzeki Kwai, a każ dy z Pań stwa bę dzie mó gł przejś ć się po sł ynnym moś cie. Po obiedzie (dodatkowo pł atny ok. 400 THB/os, ok 10 EUR/os) w poł oż onej na wodzie restauracji odwiedzimy wioskę sł oni, gdzie za dodatkową opł atą ( 900 THB/os, ok 25 EUR/os) bę dziemy mogli przekonać się , jak niezwykł ym doś wiadczeniem jest podró ż owanie na grzbiecie tych wielkich ssakó w. W dalszej czę ś ci programu odwiedziny jaskinię Tham Krasae, w któ rej mieś ci się posą g Buddy oraz przejdziemy się po drewnianym wiadukcie tworzą cym sł ynną "kolej ś mierci". Nastę pnie czeka nas podró ż ł odzią w gó rę rzeki Kwai. Celem bę dzie poł oż ony na tratwach Resort, gdzie spę dzimy noc w atmosferze egzotycznej dż ungli. Przed pó jś ciem spać serwujemy Pań stwu kolację oraz proponujemy udział w pokazie tań có w i muzyki plemienia Monó w (koszt 200 THB, 0ok. 5 EUR/os) Nocleg w River Kwai Jungle Rafts.Dzień 5. Kanchanaburi - Pattaya. Podczas ś niadania przy odrobinie szczę ś cia obejrzymy ką piel sł oni. Potem wybierzemy się do prawdziwej, tropikalnej dż ungli oraz do wioski Monó w. Po powrocie do hotelu i wykwaterowaniu moż liwoś ć spł ynię cia Rzeką Kwai w kapokach (niezapomniana przygoda, dla wszystkich, któ rzy nie boja się wody). Nastę pnie udamy się do Parku Narodowego Erewan, gdzie bę dzie moż na podziwiać jedne z najpię kniejszych wodospadó w Tajlandii. Po obiedzie (dodatkowo pł atny 200THB/os, ok. 10 EUR/os) w lokalnej restauracji udamy się do Pattaya. Nocleg w Pattaya.Dzień 6 - 8. Pattaya. Czas wolny w Pattaya - jednym z najbardziej znanych kurortó w Tajlandii. Plaż owanie i moż liwoś ć wykupienia wycieczek fakultatywnych. Pattaya to popularna miejscowoś ć wypoczynkowa i idealne miejsce dla mił oś nikó w zabawy i ż ycia nocnego. Polecamy ró wnież zwiedzić klasztory buddyjskie Wat Yanasangwararam oraz posą g Big Budda, ską d roztacza się cudowny widok na cał e wybrzeż e. Warto zakosztować masaż u tajskiego oraz obejrzeć walkę boksu tajskiego.

Dzień 9 - 10. Koh Chang. Wczesnym rankiem opuś cimy hotel, aby udać się na jedna z najpię kniejszych tajskich wysp- Koh Chang, co oznacza dosł ownie "Wyspa Sł onia". Transfer na wyspę Koh Chang odbywa się mikrobusami tylko z kierowca. We wnę trzu wyspy dominują bujne lasy tropikalne oraz pasma wzgó rz, w niektó rych miejscach schodzą ce ku biał ym, piaszczystym plaż om wybrzeż a, obmywanym przez krystalicznie czystą wodę. Na Koh Chang zmę czeni sł oń cem plaż owicze mogą odpoczą ć w cieniu palm kokosowych. Pobyt na tej rajskiej wyspie dostarczy niezapomnianych wraż eń każ demu z nas. Istnieje moż liwoś ć wykupienia wycieczek fakultatywnych

Dzień 11. Bangkok - Warszawa.Po ś niadaniu transfer z wyspy Koh Chang na lotnisko w Bangkoku (mikrobusami tylko z kierowca).
Dzień 12. Bangkok - Warszawa. Lą dowanie na lotnisku Chopina w Warszawie.


Uwaga :
  Wię kszoś ć hoteli w Tajlandii wymaga przy zakwaterowaniu gwarancji na poczet ewentualnych kosztó w konsumpcji z mini baru lub innych kosztó w powstał ych na terenie hotelu. Depozyt gwarancyjny przyjmowowany jest w gotó wce (lub ewentualnie kartą kredytową ) w wysokoś ci od 30 USD do 200 USD za pokó j (w zależ noś ci od kategorii hotelu), a zwracany w USD lub w THB przy wykwaterowaniu. W przypadku porannego wylotu z Bangkoku przejazd na Koh Chang bę dzie o jeden dzień wcześ niej, a ostania noc bę dzie w Pattaya.
Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia
przelot Polska - Bangkok - Polska z przesiadkamiopł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNWzakwaterowanie w hotelach 3 *** z klimatyzacją ( z wyją tkim hotelu na Rzece Kwai)Wyż wywienie: ś niadania w formie bufetu, moż liwoś ć dopł aty do obiadokolacjitransport klimatyzowanymi autokaramizwiedzanie wg programu, serwis wykwalifikowanego  polskoję zycznego pilota na trasie Bangkok - Kanchanaburi - Pattaya
Dodatkowo płatne
obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci 3000THB, ok. 80 EUR  na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczkidopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji podró ż ują cy samotnie (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowanadopł ata do obiadokolacjiwycieczki fakultatywne, wstę py - 4800 THB/os , ok. 134 EUR/os.miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu
czę ś ć objazdowa w ję z. polskim, pobytowa - ograniczona obsł uga agenta lokalnego - kontakt tel. w ję z. polskim
Informacje wizowe
Wizy:
Obywatele polscy zwolnieni są z obowią zku wizowego na pobyty turystyczne nie dł uż sze niż 30 dni. Osoby o niedbał ym i nieestetycznym wyglą dzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.

Uwaga : Przy wjeź dzie wymagany i bezwzglę dnie przestrzegany jest co najmniej 6-miesię czny okres waż noś ci paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii). Niespeł nienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu - osoby takie z reguł y zawracane są do portu macierzystego.
UWAGAUwaga ! Od listopada 2017 obowią zuje cał kowity zakaz wwozu oraz uż ywania e-PAPIEROSÓ W na terenie Tajlandii.
Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed podróżą w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Bangkoku

20.09.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 9 km/h
21.09.2021 (wtorek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 70 %
Wiatr: 10 km/h
22.09.2021 (środa)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 11 km/h
23.09.2021 (czwartek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 65 %
Wiatr: 11 km/h
24.09.2021 (piątek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 11 km/h
25.09.2021 (sobota)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 8 km/h
26.09.2021 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
32° C Lekkie zachmurzenie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 67 %
Wiatr: 8 km/h
27.09.2021 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
32° C Lekkie zachmurzenie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 66 %
Wiatr: 7 km/h
28.09.2021 (wtorek)
Lekkie zachmurzenie
32° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 8 km/h
29.09.2021 (środa)
Lekkie zachmurzenie
33° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 64 %
Wiatr: 9 km/h
30.09.2021 (czwartek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 10 km/h
01.10.2021 (piątek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 71 %
Wiatr: 7 km/h
02.10.2021 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
32° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 7 km/h
03.10.2021 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 7 km/h
04.10.2021 (poniedziałek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 75 %
Wiatr: 7 km/h
Dzień wylotu
05.10.2021 (wtorek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 65 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 2
06.10.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 3
07.10.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 66 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 4
08.10.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 66 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 5
09.10.2021 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
33° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 64 %
Wiatr: 5 km/h
Dzień 6
10.10.2021 (niedziela)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 67 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 7
11.10.2021 (poniedziałek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
32° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 69 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 8
12.10.2021 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 7 km/h
Dzień 9
13.10.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 66 %
Wiatr: 7 km/h
Dzień 10
14.10.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 67 %
Wiatr: 6 km/h
Dzień powrotu
15.10.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 67 %
Wiatr: 7 km/h
16.10.2021 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 76 %
Wiatr: 10 km/h
17.10.2021 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 10 km/h
18.10.2021 (poniedziałek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 7 km/h
19.10.2021 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 8 km/h
20.10.2021 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
32° C Umiarkowany lub znaczny ...
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 7 km/h
21.10.2021 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
32° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 71 %
Wiatr: 5 km/h
22.10.2021 (piątek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 67 %
Wiatr: 6 km/h
23.10.2021 (sobota)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 65 %
Wiatr: 7 km/h
24.10.2021 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 6 km/h
25.10.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 6 km/h
26.10.2021 (wtorek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 8 km/h
27.10.2021 (środa)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 65 %
Wiatr: 7 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 67 %
Wiatr: 7 km/h
29.10.2021 (piątek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 7 km/h
30.10.2021 (sobota)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 65 %
Wiatr: 7 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Bangkoku

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
33 33 34 35 34 34 33 33 33 33 33 33
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
33 °
33 °
34 °
35 °
34 °
34 °
33 °
33 °
33 °
33 °
33 °
33 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
23 24 26 27 27 26 26 26 25 25 24 22
Temperatura w nocy (°C)
23 °
24 °
26 °
27 °
27 °
26 °
26 °
26 °
25 °
25 °
24 °
22 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 25
 • 25
 • 22
 • 14
 • 12
 • 14
 • 13
 • 8
 • 12
 • 25
 • 29
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 25
 • 25
 • 22
 • 14
 • 12
 • 14
 • 13
 • 8
 • 12
 • 25
 • 29
Średnie
opady (mm)
 • 10
 • 18
 • 47
 • 76
 • 164
 • 139
 • 129
 • 137
 • 255
 • 193
 • 26
 • 6
Średnieopady (mm)
 • 10
 • 18
 • 47
 • 76
 • 164
 • 139
 • 129
 • 137
 • 255
 • 193
 • 26
 • 6
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 17
 • 18
 • 17
 • 18
 • 22
 • 19
 • 5
 • 2
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 17
 • 18
 • 17
 • 18
 • 22
 • 19
 • 5
 • 2