Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

801 00 31 21 do 0,35 zł z VAT
22 451 00 00 wg stawki operatora

Regulamin Fostertravel.pl

§1

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu oraz w Placówkach jest Fostertravel.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 15; 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000279954, posiadająca NIP 5252399530, REGON 140929718, wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł, dalej jako „Usługodawca”, lub „Fostertravel.pl”, adres elektroniczny:

http://fostertravel.pl

Sposoby porozumiewania się użytkowników z Fostertravel.pl Sp. z o.o. są następujące:

 1. Korespondencja pisemna na adres ul. Grzybowska 2 lok. 15; 00-131 Warszawa;
 2. Komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu 801 00 31 21, (22) 451 00 00-99 , lub numery lokalne poszczególnych placówek;
 3. Komunikacja via e-mail na adres rezerwacje@fostertravel.pl.
 4. wizyta w Placówce

§2

 1. Usługodawca jest podmiotem (agentem turystycznym) o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną, a także do pozostałych form komunikacji, takich jak przykładowo fax, e-mail, lub inne formy kontaktu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta (COK) Fostertravel.pl. lub osobiście w Placówce.
 3. Korzystając z Serwisu lub dokonując czynności osobiście w Placówce, akceptują Państwo treść niniejszego regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu lub w Placówkach w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

Serwis – system informatyczny funkcjonujący w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fostertravel.pl, umożliwiający przeglądanie ofert turystycznych, złożenie rezerwacji i dokonanie zakupu usług turystycznych, innych usług oraz ubezpieczenia podróżnego;

Touroperator – podmiot świadczący usługi turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, to jest podmiot organizujący Imprezę Turystyczną i ponoszący odpowiedzialność za wykonanie Umowy;

Usługi Turystyczne - świadczenia realizowane przez Touroperatora, w tym Imprezy Turystyczne oferowane poprzez Usługodawcę poprzez Serwis, w Placówkach lub COK

Oferta - informacje przekazywane przez Usługodawcę pochodzące od Touroperatora dotyczące warunków realizacji Usług Turystycznych, zamieszczane w Serwisie lub przedstawiane Użytkownikowi podczas kontaktu z COK lub w Placówce;

Placówka - stacjonarny punkt obsługi klientów Usługodawcy umożliwiający zawieranie Umów;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług Fostertravel.pl poprzez Serwis lub w Placówce

Impreza Turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną będące w Ofercie;

Umowa - umowa zawierana za pośrednictwem Usługodawcy, przez Touroperatora i Użytkownika w oparciu o którą Touroperator za zapłatą ceny przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia Usług Turystycznych określonych w Ofercie;

Centrum obsługi klienta (COK) - centrum obsługi telefonicznej Użytkowników prowadzone przez Usługodawcę pod numerem 801 00 31 21 lub (22) 451 00 00- 99;

Regulamin - niniejszy regulamin zamieszczony na stronie Serwisu pod adresem https://www.fostertravel.pl/regulamin/ którego utrwaloną treść można pobrać (tutaj);

Rezerwacja Wstępna – rezerwacja dokonana przez Użytkownika na stronie Serwisu, w Placówce lub poprzez COK która nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych i wymaga dodatkowego potwierdzenia przez konsultanta Fostertravel.pl Sp. z o.o.;

Rezerwacja Stała – potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego Touroperatora, które potwierdza zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych  z Użytkownikiem;

Zamówienie Wstępne – dokumenty przygotowane na podstawie aktualnej oferty Touroperatora, która są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Funkcjonuje również pod pojęciem; rezerwacja opcjonalna, opcja, czy rezerwacja czasowa;

Rezerwacja – Rezerwacja Wstępna lub Rezerwacja Stała.

 

§4

 1. Do usług świadczonych objętych niniejszym regulaminem należą usługi związane z:
  • dokonaniem Rezerwacji i zakupu Usługi Turystycznej.
  • dokonaniem Rezerwacji i zakupu pozostałych usług oferowanych w Serwisie, Placówce lub poprzez COK w szczególności biletów na wybrany środek transportu, a także usług dodatkowych (ubezpieczenia, transfery, zamówienia specjalne i inne).
 2. Do usług dotyczących zawierania umów ubezpieczenia podróżnego będzie miał zastosowanie Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia znajdujący się na stronie Serwisu pod adresem https://www.fostertravel.pl/regulamin-ubezpieczen/

§5

Fostertravel.pl dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało oczekiwania Użytkowników, jednak z przyczyn niezależnych od Fostertravel.pl, okoliczności siły wyższej, którym Fostertravel.pl nie mógł przeciwdziałać możliwe jest wystąpienie przerw, braku możliwości połączenia z Serwisem oraz usterek natury informatycznej w Ofercie.

§6

 1. Prezentacje hoteli i innych placówek turystycznych publikowane w Serwisie lub w Placówkach tworzone są na podstawie informacji dostarczonych przez Touroperatorów, a Fostertravel.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w zamieszczanych Ofertach Touroperatorów były zgodne z prawdą.
 2. Fostertravel.pl jako agent turystyczny jedynie pośredniczący w zawarciu Umowy w imieniu i na rzecz Touroperatora i nie ponosi odpowiedzialności za aktualność opisów, zdjęć, lokalizacji na mapie przestrzennej ani treści zawartych w Ofertach prezentowanych w Serwisie lub Placówkach.
 3. Dokonując Rezerwacji w celu zakupu jakiejkolwiek Usługi Turystycznej Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia oraz opis miejsca zakwaterowania w oferowanej Usłudze Turystycznej danego Touroperatora.

§7

 1. Fostertravel.pl zastrzega, iż prezentowane propozycje Usług Turystycznych mogą zostać wzbogacane w ramach Serwisu o elementy udostępniane przez podmioty trzecie, zwłaszcza w zakresie podania informacji dotyczącej:
  • a) dokładniejszego opisu hotelu
  • b) dodatkowych zdjęć
  • c) opinii osób trzecich zamieszczonych zgodnie z regulaminem zamieszczania opinii (forum)
  • d) mapkę z położeniem miejsca zakwaterowania, a w przypadku wycieczek objazdowych mapkę trasy podróży
  • e) prognozy pogody
  • f) opisu wycieczek fakultatywnych.
 1. Dodatkowe informacje mają jedynie uszczegółowić i wzbogacić opis danej Usługi Turystycznej, jednakże nie stanowią one elementu Oferty, a Fostertravel.pl nie ponosi za przedmiotowe treści odpowiedzialności.
 2. pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.

§8

 1. Prezentowane w Serwisie Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do negocjacji warunków Usług Turystycznych z Touroperatorami.
 2. Z uwagi na to, iż Fostertravel.pl nie jest stroną jakichkolwiek Umów zawieranych z Użytkownikiem wszelkie zastrzeżenia co do niezgodności Oferty lub Umowy ze stanem rzeczywistym Użytkownik może wnosić jedynie do Touroperatora. Powyższe nie dotyczy ofert ubezpieczeń podróżnych AXA, które stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Prezentowane w Serwisie ceny wycieczek fakultatywnych lub innych usług fakultatywnych ujętych w opisie Usługi Turystycznej są podawane według ostatnich informacji w tym zakresie uzyskanych od Touroperatora i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Za ewentualne zmiany odpowiedzialność ponosi wyłącznie Touroperator.

§9

 1. Rezerwacji i zakupu Usługi Turystycznej można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu innych osób lub podmiotów. Osoba dokonująca jakichkolwiek czynności wobec Fostertravel.pl w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana posiadać stosowne pełnomocnictwo. Działanie jako pełnomocnik z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa lub bez ważnego pełnomocnictwa skutkuje zawarciem wszelkich umów we własnym imieniu i skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną. Osoba działająca w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana do przekazania swoim mocodawcom treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich innych klauzul informacyjnych otrzymanych od Fostertravel.pl. Fostertravel.pl ma prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji dla wszystkich innych uczestników.
 2. Fostertravel.pl ma prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji.

§10

 1. Dokonując zakupu Usługi Turystycznej, Użytkownicy zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, dowód osobisty (EU) promesy wizowe, wizy lub inne dokumenty wymagane przez kraje, do których Użytkownicy się udają, a także spełniać inne wymogi niezbędne do pobytu w tych krajach. pl zachęca do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ (LINK)
 2. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.1, Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§11

 1. Administratorem danych wprowadzonych przez Użytkownika jest Fostertravel.pl. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

§12

Ceny przedstawione w Ofertach są cenami detalicznymi brutto i nie są wyższe od cen przedstawionych przez Touroperatorów. Fostertravel.pl nie pobiera dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Serwisu, Placówki lub COK

§13

 1. Cena Imprezy Turystycznej podana w Ofercie obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie w szczególności:

  a.) opłatę za zakwaterowanie,

  b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

  c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

  d.) podatki,

  e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

  f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

  g.) podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

 1. Fostertravel.pl informuje o możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia podróżnego poprzez Serwis.
 2. Fostertravel.pl informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
 3. Fostertravel.pl informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

§14

Jeżeli po dokonaniu Rezerwacji Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną Usługę Turystyczną, Rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów przez Użytkownika. Każdy z Touroperatorów w oparciu o obowiązujące u niego warunki uczestnictwa ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej Imprezy Turystycznej. Korzystając z Serwisu, Placówki lub COK Użytkownik akceptuje fakt, iż Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Touroperatorów w tym przedmiocie.

§15

 1. Zgodnie z treścią warunków uczestnictwa Touroperatoracena Usługi Turystycznej może ulec zmianie, co może być spowodowane zmianą ceny paliwa lub zmianą dziennego kursu waluty obcej w sytuacji, gdy cena Usługi Turystycznej wyrażona była w różnych walutach, a także w przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa Touroperatora.
 2. pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen wynikających z ograniczonej liczby miejsc dostępnych w promocyjnych cenach oraz z polityki sprzedażowej Touroperatorów oraz warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Touroperatorów.

§16

Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do anulacji dokonanej Rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek usterek systemu informatycznego w Serwisie lub błędu systemu informatycznego Touroperatora zostały podane błędne ceny lub inne istotne elementy Umowy, w tym w opisie zarezerwowanej przez Użytkownika Usługi Turystycznej.

§17

 1. Rezerwacja Wstępna wysłana poprzez Serwis nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez konsultanta Fostertravel.pl.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji Wstępnej, Użytkownik otrzyma  do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi Turystycznej, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa.  Dokonanie Rezerwacji Wstępnej i otrzymanie wstępnych dokumentów rezerwacyjnych (Wstępne Zamówienie) jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. Fostertravel.pl otrzymuje wstępne informacje od Touroperatora o Ofercie, które ze względu na to, że usługi Touroperatorów są sprzedawane jednocześnie w wielu placówkach, są ograniczone ilościowo, a systemy informatyczne z uwagi na uwarunkowania natury technicznej uniemożliwiają aktualizowanie tych samych ofert sprzedawanych jednocześnie, toteż Rezerwacje Wstępne mogą nie zostać zrealizowane. Wobec powyższego, Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez zaznaczenie przycisków "Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami"  oraz kliknięcie przycisku POTWIERDZAM  oraz dokonanie płatności bez gwarancji, że dostępność miejsc w ramach Oferty oraz cena wskazana w Ofercie nie ulegną zmianie. Dokumenty nie wymagają składania jakichkolwiek dodatkowych podpisów. pl po potwierdzeniu ostatecznej możliwości realizacji Usługi Turystycznej może potwierdzić udział Uczestnika na warunkach zawartych w Umowie lub zaproponować Usługę Turystyczną, w tym udział w Imprezie Turystycznej na innych warunkach lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi Turystycznej przez Touroperatora, zwróci wpłacone środki. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika realizacji Usługi Turystycznej na innych warunkach, Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia Umowy jest potwierdzenie Rezerwacji Stałej wysłane/dostarczone przez konsultanta Fostertravel.pl po dokonaniu wymaganej opłaty za rezerwację. W przypadku braku potwierdzenia Rezerwacji Stałej przez Touroperatora Fostertravel.pl zwróci Użytkownikowi dokonaną wpłatę.
 4. Touroperator może odstąpić od Umowy o Świadczeniu Usług Turystycznych zgodnie z ogólnymi warunki uczestnictwa danego Touroperatora.
 5. Integralną częścią umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz Warunki Uczestnictwa i Warunki Ubezpieczenia.

§18

 1. W zależności od konkretnego Touroperatora i czasu pozostałego do wylotu, istnieje możliwość płatności całkowitej lub w dwóch albo trzech ratach (zaliczka i dopłaty do całości).
 2. W przypadku krótkiego czasu do rozpoczęcia realizacji Usługi Turystycznej, rezerwacja wymaga wpłaty całej kwoty ceny również w przypadkach gdy nie doszło jeszcze do wystawienia Rezerwacji Stałej.

§19

Fostertravel.pl dopuszcza następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy;
 • Wpłata gotówkowa w Placówce;
 • Płatność kartą kredytową/debetową akceptowaną przez terminal używany przez Fostertravel.pl;
 • Płatność kartą kredytową online;
 • Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe np. Tpay.pl;
 • Bony turystyczne honorowane przez Fostertravel.pl.

§20

 1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na rachunek wskazany w dokumentach dotyczących Usługi Turystycznej otrzymywanych od Fostertravel.pl lub na rachunek bankowy Fostertravel.pl,
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową/debetową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej.

§21

 1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami Usług Turystycznych oraz innych usług w ramach Serwisu, będą przesyłane do Użytkowników w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
 2. W przypadku zakupu Usług Turystycznych w Placówkach wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą wręczane Użytkownikowi osobiście w utrwalonej formie..
 3. W przypadku zakupu Usług Turystycznych poprzez infolinię Fostertravel.pl lub COK wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą przesyłane Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rozmowy z konsultantem Fostertravel.pl lub adres pocztowy w przypadku żądania tego przez Użytkownika

§22

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego dokumentów dotyczących Usługi Turystycznej (dokumenty podróży) w Placówce pomimo zawarcia Umowy poprzez Serwis lub COK , a także ich odbioru na lotnisku przed wylotem na stanowisku odpraw Touroperatora w terminie ustalonym przez Touroperatora

§23

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób i zakres, w jakim Usługa Turystyczna została zrealizowana przez Touroperatora, a także za zmiany wynikłe podczas pobytu. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do Touroperatora. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane merytorycznie przez Touroperatora.

§24

Zmiana, bądź anulowanie Rezerwacji możliwe jest według warunków uczestnictwa określonych przez Touroperatora, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

§25

Jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji, bądź anulacje, dokonywane po zawarciu Umowy, mogą wiązać się z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Touroperatora, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

§26

W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian, bądź anulacji Rezerwacji należy w formie pisemnej lub elektronicznej upoważnić Fostertravel.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia dodatkowych kosztów. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia dodatkowych kosztów, Użytkownik zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§27

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Rezerwacji lub za anulowanie Rezerwacji przez Touroperatora.

§28

Do 24 godzin przed wylotem Użytkownicy  zobowiązani są skontaktować się z Fostertravel.pl lub z Touroperatorem w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

§29

Fostertravel.pl poinformuje każdorazowo o wszelkich zmianach w Rezerwacji, na podstawie otrzymanego komunikatu od Touroperatora.

§30

 1. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Fostertravel.pl należy składać na adres Usługodawcy tj. ul. Grzybowska 2 lok. 15; 00-131 Warszawa.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie reklamującego tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z reklamującym) oraz opis reklamowanego faktu lub Usługi.

Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych mogą być dłużej rozpatrywane

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§31

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

§32

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fostertravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według obowiązujących przepisów.

§33

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Fostertravel.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Fostertravel.pl, w szczególności odwołania wyjazdu przez Touroperatora, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

§34

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz ,że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw (przez Fostertravel.pl) zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 2. pl ma prawo usunięcia jakichkolwiek wpisów Użytkowników, które w ocenie Fostertravel.pl stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad współżycia społecznego jak i netykiety.

§35

Korzystając z usług świadczonych przez Fostertravel.pl Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Użytkownika jasne i zrozumiałe, i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

§36

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, Użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies. Wykorzystywanie plików cookies zostało szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

§37

Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fostertravel.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Użytkowników jak i zawarte wzajemne zobowiązania zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane wedle dotychczasowych postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

§38

Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


http://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL