Fostertravel.pl

Opis hotelu Erzberg Alpin Resort

Austria/Styria

Położenie:
- Eisenerz
- ok. 3 km  do centrum miejscowości
- sklepy ok. 2 km
- stacja kolejowa Leoben ok. 33 km
- przystanek autobusu 50 m
- region Präbichl 12 km
Wyposażenie hotelu:
- recepcja
- przechowalnia nart
 
Pokoje:
Apartamenty wyposażone są w aneks kuchenny, zmywarkę, ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową, lodówkę. Bielizna pościelowa i ręczniki w cenie. Sprzątanie końcowe w cenie. Przykładowe opisy:
2 bed 2 room Apt. Balcony, Typ "Seemauer", 35 - 40 m
4 bed 3 room Apt. Balcony, Typ "Erzberg",~ 45 m
- oddzielny pokój z łóżkiem piętrowym dla dzieci
4 bed 3 room Apt. Balcony, Extra, Typ "Reichenstein", 56 - 61 m
- sypialnia z łózkiem podwójnym
- sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi
- duża łazienka z wanną z hydromasażem lub  sauna infra red
6 bed 3 room Apt. Balcony, Typ "Pfaffenstein", 60 m
- sypialnia z łózkiem podwójnym i łóżkiem pętrowym
- dodatkowa sypialnia z łóżkiem podwójnym
8 bed 4 room Apt. Balcony, Type "Leopoldstein", 77 m
- sypialnia z łózkiem podwójnym
- dodatkowa sypialnia z łóżkiem podwójnym i łóżkiem piętrowym
- dwie łazienki
 
Wyżywienie:
We własnym zakresie
Dodatkowe informacje:
- opłata klimatyczna: ok 3 EUR/osoba/noc płatne na miejscu
- parking w zależności od dostępności bezpłatnie
- psy na potwierdzenie, ok 12 EUR/dzień, płatne na miejscu
- łóżeczka dla dzieci na życzenie 15 EUR za pobyt
- depozyt 100 EUR/apartament
- zakwaterowanie od 15:00, wykwaterowanie do 10:00
- goście powinni skontaktować się mailowo z hotelem w sprawie przybycia podając adres, imię nazwisko, okres pobytu. [email protected]
 
Opis kraju
AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a  znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z  wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w  więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z  pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w  całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na  temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się  rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z  najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się  mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i  miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z  cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z  jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w  jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a  śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Udogodnienia
 • Internet
 • Dla dzieci
 • Bez paszportu
 • Darmowe WiFi
 • Gril
 • Kurorty narciarskie
 • Parking
 • Rowery
 • Sporty zimowe
 • Tenis
 • Zwierzeta domowe
Hotel znany jest również jako
 • Alpin Resort Erzberg
 • Erzberg Alpin Resort „By Alps Resorts“
 • Erzberg Alpin Resort "by Alps Resorts"
Polecamy inne hotele w regionie
Hotele, okolice i regiony
Dane teleadresowe
Hotel Erzberg Alpin Resort, Petergstammstraße 1, 8790, Eisenerz, Austria Tel. +43 660 4770939 E-mail. [email protected]
Dane GPS
N 47º 33' 35.8848"
E 14º 51' 39.0691"

Opinie o hotelu Erzberg Alpin Resort

Aktualna średnia ocena

podsumowując 496 opinii z różnych źródeł
4.8
Dobry
83% osób poleca

W ostatnich 12 miesiącach hotel uzyskuje coraz lepsze opinie

6.0
206 opinii
5.0
96 opinii
4.0
112 opinii
3.0
39 opinii
2.0
24 opinii
1.0
19 opinii

Twoja opinia ma znaczenie!

Oceń ten hotel i pomóż innym w wyborze

Dodaj opinię
Holiday Check

(45 opinii)

90%
4.8 /6

Hotel

4.9

Pokój

4.9

Serwis

4.1

Położenie

4.2

Gastronomia

3.8

Sport i rozrywka

3.7

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hotelu Erzberg Alpin Resort

Lista najczęściej zadawanych pytań
Czy hotel Erzberg Alpin Resort jest polecany przez klientów ?
Na którym miejscu w rankingu sklasyfikowany jest hotel Erzberg Alpin Resort według Fostertravel.pl ?
Czy hotel Erzberg Alpin Resort posiada darmowe WiFi?

Lokalizacja hotelu Erzberg Alpin Resort

Historyczne dane pogodowe dla Eisenerz

miesiąc
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paź
Lis
Gru
średnia temp. w dzień
2
6
10
14
20
23
24
24
19
14
7
1
średnia temp. w nocy
-9
-6
-2
2
6
10
12
12
7
3
-2
-7
śr. ilość dni słonecznych
22
19
18
15
14
11
13
14
16
18
16
20
śr. ilość dni deszczowych
9
10
13
15
17
19
18
17
14
13
14
11
średnie opady (mm)
20.1
17.4
40.3
52.8
71.6
114.7
121.6
117.6
76.5
61.3
51.5
32.9

Odwiedź nasz najbliższy salon sprzedaży

Wybierz...