Fostertravel.pl

Opis apartamentu Falkner

4

Austria/Tyrol
Położenie:
- Langefeld

- ok.300m odcentrum miejscowości

- ok.200m przystanek autobusu

- wpobliżu sklepy, bary

- ok.200m odskibusa

- ok.12km odwyciągów Solden

Wyposażenie hotelu:
- recepcja

- suszarnia butów

- bezprzewodowy internet
Bezpłatnie

- basen wewnętrzny

Raz napobyt:

Łaźnia parowa

- sauna

- kabina napodczerwien

- strefa relaksu

- fitness room
Płatne:

- solarium

- tenis stołowy
Dla dzieci:

- łóżeczko

- sala gier

.

Pokoje:
W budynku bocznym

apartment "DEPENDANCE Type 1for 2persons"

- ok.23  m

- typ studio

- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka dowłosów )

-  balkon

- kuchnia

- ręczniki ipościel zmiana 1x wtygodniu

apartment "DEPENDANCE Type 2for 2persons"

- ok.27  m

apartment "DEPENDANCE Type 5for 2-4persons"

- ok.47  m

- sypialnia I salon zmiejscami dospania

.

Wyżywienie:
Bez wyżywienia

Dodatkowe informacje:
- dwa budynki

- parking bezpłatnie

- taksa klimatyczna 4EUR/os / dzień

- Zwierzęta napotwierdzenie ok.12EUR/dzień płatne namiejscu

- zakwaterowanie  od16:00 , wykwaterowanie do10:00

Opis kraju
AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dlawszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta.

Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych zewzględu namnogość ośrodków narciarskich iszlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony wEuro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy zośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją imałym pań­stew­kiem Liech­ten­stein.Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje sięwAlpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe.Jej największym skarbem są znane nacały świat iwyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie.

Pod­czas urlopu wAustrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć wjed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast imiasteczek oraz piękne zamki ipałace, w więk­szo­ści powstałe zacza­sów Habs­bur­gów.Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów.Pod­czas zimowego urlopu wAustrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria.Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich imiejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych.

Z górskich miejscowości naszcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz zewzno­szącą sięnad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, atakże szereg mniejszych miasteczek iwsi położonych u podnóża majestatycznych Alp.Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś zpraw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach.Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać siędojed­nego zesłyn­nych nacały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura ioby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna.Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego znaj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów naświe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta.

Ogromną sławą poszczy­cić sięmoże także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc".Kultura Austrii jest jednak silnie związana zAlpami. Niegdyś to właśnie naich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo ihodowla bydła.Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy wcałym paśmie Alp.

Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny.Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy ijedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale iliczne atrakcje.W okresie bożonarodzeniowy, wwiększości austriackich miast odbywają się mniejsze lubwiększe jarmarki świąteczne.Można nanich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę.

Austriackie jarmarki odznaczają siętakże niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą wmagiczny klimat świąt.Za najpopularniejszy inajwiększy uznaje sięten odbywający sięwInnsbrucku.W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych wTyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych zadiabły iinne potwory.Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny zzimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej sięzcza­sów Austro-Węgier zwpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej iwło­skiej.

Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia.Inne są też dania regio­nalne.Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, akuch­nia wie­deń­ska znana jest nacałym świe­cie.Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny wpanierce zbułki tar­tej, poda­wany zpla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka zpłu­cek iserc cie­lę­cych) oraz gula­sze.

Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie zciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dlatych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie.W okolicach grudnia Austria zamie­nia sięwkra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych isko­ków nar­ciar­skich.Ferie wAustrii warto spę­dzić w jed­nym zlicz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką zAustrii będą wszel­kie sło­dy­cze, zktó­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta.

Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lubcha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy.Dzie­ciom napewno spodo­bają sięmaskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni sięzbyt­nio odtego panu­ją­cego wPol­sce.Austria leży bowiem wstre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dlaktó­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury wAustrii są nieco niż­sze niż wPol­sce, a śnieg utrzy­muje siętam dużo dłu­żej.

Lata są sło­neczne icie­płe, ale rzadko upalne.Zimy natomiast czę­sto dłu­gie isro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki.Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest
.- Wo ist
.sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje sięsto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią ioby­cza­jami.

Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości.Austria to prawdziwy raj dlamiłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej iznaj­duje sięwstre­fie Schen­gen.Dzięki temu wje­chać doniej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lubważny pasz­port.Waluta: wAustrii płaci sięweuro.Ceny: Austria jest jed­nym znaj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich.

Dla przykładu zaposi­łek wnie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15euro, czyli mniej wię­cej 60zło­tych.Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: wAustrii obo­wią­zuje ten sam czas cowPol­sce - UTC +1w zimie iUTC +2w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak wPol­sce, anapię­cie inatę­że­nie wynosi: 230V i50Hz.Szcze­pie­nia: jadąc nawaka­cje doAustrii, nie trzeba sięnanic szcze­pić.Amba­sady:

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje sięwWied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42c, 1130Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);

Amba­sada Repu­bliki Austrii - wWar­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748War­szawa, tel.: 22 841 00 81).
WAŻNE:

z uwagi zmieniające sięprzepisy sanitarne wposzczególnych krajach prosimy osprawdzenie aktualnych informacji nastronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

.
Udogodnienia
 • Internet
 • Dla dzieci
 • Basen kryty
 • Bez paszportu
 • Fitness / siłownia
 • Kurorty narciarskie
 • Parking
 • Przedszkole
 • Sport
 • Sporty zimowe
 • Zwierzeta domowe
Uwagi do opisu apartamentu
Prosimy o zapoznanie się z opisem hotelu przedstawionym przez Organizatora wybranej oferty. Opis hoteli przedstawiony przez Fostertravel.pl jest jedynie poglądowy i nie stanowi elementu oferty Touroperatora.
Hotel znany jest również jako
 • Appartement Resort Falkner
 • Falkners Resort Ötztal
 • Falkners Resort Otztal
Polecamy inne hotele w regionie
Hotele, okolice i regiony
Sprawdź popularne miejsca na wypoczynek lub zwiedzanie , takie jak Bellevue, Erlebnishotel Fendels, Jagdhof Tux, Schick. Inne ciekawe miejsca wyjazdu to np. Mayrhofen - Siegelerhof, Wagrain - Aktiv & Family Alpina, Dobriach - Zur Post (Dobriach) oraz Villach - City (Villach)
Dane teleadresowe
Apartamenty Falkner, Oberlangenfeld 28, A-6444 Langenfeld Tel.: +43 5253 5453
Dane GPS
N 47º 4' 4.7496"
E 10º 58' 10.2756"

Opinie o apartamencie Falkner

Aktualna średnia ocena

podsumowując 53 opinie z różnych źródeł
4.7
Dobry
91% osób poleca

W ostatnich 12 miesiącach hotel najczęściej jest oceniany jako Dobry

6.0
19 opinii
5.0
14 opinii
4.0
11 opinii
3.0
5 opinii
2.0
3 opinii
1.0
1 opinii

Twoja opinia ma znaczenie!

Oceń ten hotel i pomóż innym w wyborze

Dodaj opinię
Holiday Check

(53 opinii)

96%
4.4 /6

Hotel

4.4

Pokój

5.0

Serwis

5.5

Położenie

5.6

Gastronomia

4.6

Sport i rozrywka

5.4

Najczęściej zadawane pytania dotyczące apartamentu Falkner

Lista najczęściej zadawanych pytań
Czy apartamenty Falkner jest polecany przez klientów ?
Na którym miejscu w rankingu sklasyfikowany jest apartamenty Falkner według Fostertravel.pl ?

Lokalizacja apartamentu Falkner

Historyczne dane pogodowe dla Langenfeld

miesiąc
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paź
Lis
Gru
średnia temp. w dzień
-1
1
5
8
15
18
19
19
15
10
3
0
średnia temp. w nocy
-7
-6
-4
0
4
7
9
9
5
2
-3
-6
śr. ilość dni słonecznych
19
17
18
14
14
11
12
14
16
19
16
19
śr. ilość dni deszczowych
12
12
13
16
17
19
19
17
14
12
14
12
średnie opady (mm)
32.6
38.6
45.5
71.6
102.2
130.5
152.4
123.4
84.7
86.6
90.6
52.4

Odwiedź nasz najbliższy salon sprzedaży

Wybierz...