Fostertravel.pl

Opis hotelu Marina

3

Węgry/Balaton
Położenie
 -Balatonfured

- około 1km docentrum miejscowości

- stacja kolejowa ok.1km

- publiczny basen kryty 400m

- wpobliżu sklepy, bary, restauracje

- przystanek autobusu 500m

 

Plaża
- plaża przy hotelu

Pokoje
Double room Superior

-  ok 15m

- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka dowłosów)

-  TV SAT, telefon

- klimatyzacja

- bezprzewodowy internet

- osoba nadostawce narozkładanym fotelu

Family Room Superior

- 2pokoje obok siebie, lubnaprzeciwko, bez połączenia drzwiami

 

Sport, relaks, rozrywka
Bezpłatne:

- wellness

-  mały basen wewnętrzny

- sauna

- tenis stołowy
Dodatkowo płatne:

- solarium

- salon piękności

-bilard

- wypożyczalnia rowerów

- wypożyczalnia łódek

 

Dla dzieci
- łóżeczko nazapytanie, bezpłatnie

- plac zabaw

- pokój gier

- mini klub wsezonie

- brodzik

Wyżywienie
AI (All Inclusive) śniadania, obiady ikolacje. Po południu ciasto , napoje bezalkoholowe (07:00 - 24:00), kawa, herbata, napoje alkoholowe (17:00 - 23:00), piwo, wino 11:00 - 24:00

 

Restauracje i bary
- restauracja

- lobby bar

- kawiarnia

- ogródek piwny

Dodatkowe informacje
- parking wzależności oddostępności, 5EUR/dzień

- zakwaterowanie od14:00, wykwaterowanie do10:00

- taksa klimatyczna płatna namiejscu ok 1,8 - 2EUR/noc

- zwierzęta nie są akceptowane

 

Opis kraju
WĘGRYWęgry koja­rzą sięprzede wszyst­kim zpiękną pod względem architektonicznym sto­licą - Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom.

Wycieczka naWęgry to dobry pomysł zarówno dlawiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak iwypo­czynku nałonie natury.Węgry (węg.Magy­aror­szág) leżą wEuro­pie Środ­ko­wej igra­ni­czą zsied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją iSło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie - napół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, ana pół­nocnym zacho­dzie nale­żące doAlp Wzgó­rza Kőszeg iGóry Soproń­skie.

Węgry należą doUnii Europejskiej i leżą wstrefie Schengen.Decydując sięnawaka­cje u naszych bratanków", można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - odtrekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę wjednym zarchitektonicznie pięknych miast.Miejscem idealnym nawakacyjny odpoczynek naWęgrzech są okolice największego jeziora wkraju - Balatonu, nazywanego "węgierskim morzem".Jezioro to ma aż 77kilometrów długości, aotacza go piaszczyste wybrzeże iliczne miejscowości turystyczne.Balaton i region, wktórym sięznajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych.

Będąc naWęgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt.Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną znajpiękniejszych stolic europejskich.Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle imiejsca rekreacyjne.Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną napół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, wktó­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek otej samej nazwie.

Region ten obfi­tuje wkli­ma­tyczne win­nice iwiniar­nie.Stamtąd bli­sko już wwęgier­skie góry.Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt - Kékes (1014m n.p.m.).  Kul­tura ioby­czajeMimo że znamy histo­ryczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bra­tanki, ido sza­bli, ido szklanki", oWęgrzech wiemy niewiele.Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym.

Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili zpół­noc­nych czę­ści Azji.Osie­dlili sięwEuro­pie Środ­ko­wej, aswoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc nawzor­cach prze­ję­tych zZachodu.Tak powstała jedyna wswoim rodzaju kul­tura węgier­ska.Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język.

Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce iprzy­śpiewki ludowe.Typowe są naprzy­kład pie­śni typu lament", śpie­wane wtakt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący sięzkul­tury cygań­skiej czar­dasz.Kuch­niaPach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana iceniona nacałym świe­cie.To wła­śnie zWęgier wywo­dzi sięuwiel­biany przez wszyst­kich gulasz.

Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie zmięsa, cebuli iostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek zserem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także zcie­ka­wych trun­ków - słyn­nej nacały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.Dla aktyw­nychNa Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają nadłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących sięw nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli.

Na Węgry powinni wybrać siętakże miło­śnicy trek­kingu.Na północy kraju znajduje siębowiem kilka pasm górskich bogatych wliczne szlaki turystyczne.Mimo braku dostępu do morza atrakcje dlasie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać sięnad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące zpięknych nadwodnych krajobrazów.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką zWęgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia izabawki.

Z kraju pol­skich bra­tan­ków" warto przy­wieźć także wędzoną paprykę.Nig­dzie indziej naświe­cie nie znaj­dzie siębowiem tej przy­prawy wtak dobrej jako­ści.Świetnym upo­mi­nkiem zwaka­cji naWęgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole - przede wszyst­kim Palinka iwino Tokaj.PogodaWęgry leżą wstre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego.Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne.

Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, ana połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego.Pogoda naWęgrzech jest bar­dzo podobna dotej panu­ją­cej wPol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury.W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18-20°C nazacho­dzie oraz około 23-25 °C napołu­dniu kraju.Przy­datne zwrotyJęzyk węgier­ski uzna­wany jest zajeden znaj­trud­niej­szych świata.Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając sięnaurlop naWęgry?dzień dobry (rano) - jó reg­gelt [czyt.

jou reggelt]dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [czyt.jou nopot kiwanok]dobry wie­czór - jó estét [czyt.jou esztit]do widze­nia - viszon­tlátásra [czyt.wisontlataszro]dzię­kuję - köszönöm [czyt.

kesenem]prze­pra­szam - boc­sánat [czyt.boczianot]gdzie jest
.- hol van
.[czyt.hol won
.?]dworzec autobusowy - autóbuszállomás [czyt.

autobusalomasz]dworzec kolejowy - pályaudvar czyt.[pajaudwar]lotnisko - repülőtér [czyt.repulutir]Polak, Węgier dwa bratanki
.- Lengyel, magyar - két jó barát
.

[czyt.lendziel, madziar kit ju borat]Dla­czego Węgry?Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki inaj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych naświe­cie - waka­cje naWęgrzech na pewno nie będą nudne.Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie wkilka godzin.Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak iweek­en­dowy wypad zagra­nicę.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: natery­to­rium Węgier podróżni zPol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: naWęgrzech płaci sięforintami (węg.

magyar forint), wskró­cie HUF.Ceny: są wyż­sze niż wPol­sce - zaobiad wnie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30-35zło­tych.Czas: strefa cza­sowa naWęgrzech to UTC + 1w zimie oraz UTC +2w lecie.Godzina jest dokład­nie ta sama cowPol­sce.Napię­cie: wwęgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).Szcze­pie­nia: podróżni zPol­ski wjeż­dża­jący naWęgry nie muszą sięszcze­pić.Amba­sady:

Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej naWęgrzech znaj­duje sięwsto­licy kraju - Buda­pesz­cie (1068Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier wPol­sce mieści sięwWar­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559War­szawa, tel.: 22 537 56 60).

WAŻNE:

z uwagi zmieniające sięprzepisy sanitarne wposzczególnych krajach prosimy osprawdzenie aktualnych informacji nastronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

.
Udogodnienia
 • Internet
 • Dla dzieci
 • Basen kryty
 • Bez paszportu
 • Darmowe WiFi
 • Minigolf
 • Przedszkole
 • Rowery
 • Sport
 • Sporty wodne
 • Ułatwienia dla niepełnosprawnych
 • Windsurfing
 • Zwierzeta domowe
 • Żeglarstwo
 • Życie nocne
Hotel znany jest również jako
 • Hotel Marina
 • Danubius Hotel Marina
Hotele, okolice i regiony
Sprawdź popularne miejsca na wypoczynek lub zwiedzanie , takie jak Atlantic (Budapeszt), Bonvital Heviz, Carlton Budapest, Greenfield Golf & Spa. Inne ciekawe miejsca wyjazdu to np. Siófok - Napfeny (Siofok), Hajduszoboszlo - Thermal Victoria, Sárvár - Aqua Sarvar oraz Budapeszt - Adina Apartment
Szczególnie polecany dla
 • osób niewymagających (100%)
 • rodzin z dziećmi (100%)
Atrakcje
 • Basen kryty
 • Rowery
 • Sport
 • Minigolf
 • Sporty wodne
 • Windsurfing
 • Żeglarstwo
 • Życie nocne
Dane teleadresowe
Hotel Marina ***, Szechenyi Street 26, Balatonfured 8230, Węgry
Dane GPS
N 46º 56' 51.27"
E 17º 52' 52.5504"

Opinie o hotelu Marina

Aktualna średnia ocena

podsumowując 1 opinia z różnych źródeł
5.3
Bardzo dobry
100% osób poleca

W ostatnich 12 miesiącach hotel najczęściej jest oceniany jako Bardzo dobry

6.0
0 opinii
5.0
1 opinii
4.0
0 opinii
3.0
0 opinii
2.0
0 opinii
1.0
0 opinii

Twoja opinia ma znaczenie!

Oceń ten hotel i pomóż innym w wyborze

Dodaj opinię
Szczególnie polecany dla:
 • osób niewymagających (100%)
 • rodzin z dziećmi (100%)
Ocena klientów
Holiday Check
5.3
Bardzo dobry
100% osób poleca
(1 opinia)
Hotel i otoczenie5.0
Pokoje3.5
Położenie i okolica6.0
Gastronomia6.0
infrastruktura6.0
Ogólne wrażenia5.0
Opinie użytkowników
Mario
czerwiec 2018
5.3
Uzasadnienie
Bardzo ładny i dobry hotel. Serwowano bardzo smaczne posiłki, a personel sympatyczny i taktowny. Niestety pokoje były małe i duszne. Słabo też sprzątano. Zasadniczo jednak przyjemny pobyt.
Dane wyjazdu
pokój standardowy, 1 tydzień

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hotelu Marina

Lista najczęściej zadawanych pytań
Czy hotel Marina jest polecany przez klientów ?
Na którym miejscu w rankingu sklasyfikowany jest hotel Marina według Fostertravel.pl ?
Komu jest polecany hotel Marina ?
Czy Hotel Marina jest polecany rodzinom z dziećmi ?
Czy hotel Marina posiada darmowe WiFi?

Lokalizacja hotelu Marina

Historyczne dane pogodowe dla Balatonfured

miesiąc
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paź
Lis
Gru
średnia temp. w dzień
3
5
10
16
22
25
27
27
21
16
9
3
średnia temp. w nocy
-2
-1
3
8
13
16
18
17
13
8
3
-1
śr. ilość dni słonecznych
18
18
18
16
17
17
17
20
17
19
15
16
śr. ilość dni deszczowych
13
11
13
14
14
13
14
11
13
12
15
15
średnie opady (mm)
28.5
25.3
32.2
48.8
50.6
58.8
65.8
63.3
68.5
46.8
50.5
46.9

Odwiedź nasz najbliższy salon sprzedaży

Wybierz...